ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္းအျဖဴ ကဒ္ ကိုင္သူမ်ား မဲ ေပး ခြင့္ ရွိ မည္

တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိခိုက္ လာေစႏိုင္ သည္ဟု ရခိုင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္ လည္း ဝိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က ျပဳ လုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူလက ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား မဲေပးခြင့္မျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ယခု ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္လည္း ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔    ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦး ေဆြးေႏြးသည့္အနက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးကာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေရႊေမာင္၊ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆိုင္ေပါင္းနပ္၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္၊ မခ်မ္းေဘာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအင္ဖုန္ဆန္းတို႔က မဲေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက“ႏိုင္သားဟု အသိအမွတ္မျပဳႏုိင္သျဖင့္ မစစ္ေဆးႏိုင္ေသး ခင္ ကာလမွာ ယာယီထုတ္ေပးထားတဲ့ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏ မဲကို ရလိုမႈေၾကာင့္ မမွန္မကန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေအာင္၊ ဝိႈက္ကတ္မ်ားအား ပန္းေရာင္ကတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ မ႐ိုးသားေသာလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ယာယီလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အမ်ားအျပား ရွိသည့္ အနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရ ၆၇ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို မဲေပးခြင့္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒပါ ျပဠာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္သူမ်ားကို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌လည္း Green Card ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ လံုးဝမရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က “ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြအေပၚ ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီအခ်က္ကိုင္ျပီး မလိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေရတိုၾကည့္လို႔ မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳမႈ အတြက္ ေရရွည္ကို ၾကည့္ရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ေနာင္အႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပႆ       န ကို လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထည့္စဥ္းစားရပါမယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “ဝိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြ မဲေပးခြင့္က ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပင္ရမယ္။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာႏိုင္တယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ မဲေတြ ကို လိုခ်င္လို႔လား။ ႏိုင္ငံေရးကစားတယ္ဆိုရင္လည္း သစၥာမေဖာက္ဖို႔ လိုတယ္။ လူဦးေရစိမ့္ဝင္ၿပီးမွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကိုင္လႈပ္သြားမွာပဲဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမ့ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မဟာဗ်ဴဟာမွားတယ္။ ကိုယ္မဲရဖို႔၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ရဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုႀကီးကို ဒီအတိုင္းထားၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက မလုပ္သမွ် ကာလပတ္လံုး အဓိပၸာယ္မဖြင့္ႏိုင္ဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးဘရွိန္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယခုဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲသည့္ကာလ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ပါး၏ အမွားေၾကာင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံတြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးလည္း သိရွိပါေၾကာင္း၊ ၎အမွားမ်ိဳး ထပ္မမွားရန္လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား အား ေပးမည့္အခ်က္ ကို ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း မၾကာမီက ျပင္ဆင္ခဲ့ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဝိႈက္ကတ္မ်ား မဲေပးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ မပါဝင္သည့္အတြက္ ယခုဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ဝိႈက္ကတ္မ်ား မဲေပးရမည္ဆိုသည့္ အတည္ျပဳခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ဝိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ား အား မဲေပးခြင့္ကို ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားတင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား လာေရာက္ေျဖၾကားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အတိုင္း ဝိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီေၾကာင္း သေဘာထားတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ဝိႈက္ကတ္သမားမ်ား မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ေထာက္ခံသူ ၃၂၈ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၇၉ ဦး၊ ၾကားေနသူ ၁၉ ရွိသျဖင့္ ဝိႈက္ကတ္သမားမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာ လူမ်ားအနက္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) ထုတ္ေပးထားသူ စုစုေပါင္း ၅၉ဝ,ဝ၁၆ ေယာက္ရွိေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ က ေျပာၾကား ထားသည္။ အဆိုပါ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္အမ်ားစုကို ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားကို ထုတ္ေပးထားသည္။

See more at: http://news-eleven.com/%E1%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: