မွတ္တမ္းမ်ားထဲက ရုိဟင္ဂ်ာ (၃)

 

 

 

RB News

27.11.2013

အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးရန္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ ေရးသြင္းသည့္ ပုံစံ ျဖစ္သည္။ 

 

ဤပုံစံကုိ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ လႈ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ ေရးသြင္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 

“ဤပုံစံတြင္ – 

လူမ်ဳိး – ရခုိင္ 

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ – မဟာေမဒင္

တုိင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသည္ ျဖစ္သည္ — တုိင္းရင္းသား

ဟုေရးသား၍ မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။”

ဦးမူဟာမတ္ ခ်ဳိဖီရ္ကုိ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၇၅ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္ လဆန္း (၉) ရက္တြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ စစ္ေတြ ခရုိင္တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ 

 

၁၇၉၉ ခုႏွစ္၌ Dr. Francis Buchanan ေရးသား ခဲ့သည့္ အစီရင္ ခံစာတြင္ အာရ္ကာန္ ေဒသရွိ ေဒသခံ Mohammedan (မဟာေမဒင္) မ်ားကုိ Rooinga (ယခု Rohingya ဟုေရးသားသည္) ဟုေခၚသည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: