ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရမည့္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား

(By ကုိ ဗလႀကီး)

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာရွိခဲ့တာေတြကုိလိမ္ဖုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာနဲ႔ခါးခါးသီးသီးျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသိသင့္သိထုိက္တာေတြ အရင္ေလ့ လာသင့္တယ္။ အခုေရးေနတဲ့အေၾကာင္းအရာကုိ ခင္ဗ်ားလက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ဘယ္ေသာအခါမွေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔မရမယ့္ အျမဲတမ္းရွိေနမယ့္ သမိုင္း ထဲကမွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ျမန္မာႏုိင္ငံကုိအိႏၵိယျပည္မွခြဲထုတ္ၿပီး ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအက္ဥပေဒ ကုိျပဌာန္းၿပီး ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထူေထာင္သည္။ ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ၉၁ ဌာနခြဲ၍အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္။ မင္းတုိင္ပင္အမတ္ (၁၃၂) ဦးေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံျခား သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္းပါ၀င္ခြင့္ ရရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားမဲဆႏၵနယ္အျဖစ္ ျမန္မာ (၉၅) နယ္ႏွင့္ကရင္ (၁၂) နယ္ ေပါင္း (၁၀၇) နယ္၊ ႏုိင္ငံျခားသားမဲဆႏၵနယ္အျဖစ္ အိႏၵိယ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ (၁၃) နယ္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ (၂) နယ္၊ တရုတ္ (၁) နယ္၊ ဥေရာပလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ (၉) နယ္၊ ေပါင္း (၂၅) နယ္ခြဲကာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ေရြး   ေကာက္ ပဲြက်င္းပခဲ့သည္။

ရခုိင္ေဒသတြင္တုိင္းရင္းသားျမန္မာမဲဆႏၵနယ္ (၉) နယ္ႏွင့္အိႏၵိယအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ေပၚတြင္ (၁) နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း (၁၀) နယ္အတြက္ မင္းတုိင္ပင္အမတ္ (၁၀) ဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမဲဆႏၵနယ္မွ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ဦးဂနီမာရ္ကန္သည္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ား မဲဆႏၵနယ္မွျမန္မာတုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြး ခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

(၂) ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အက္တလီတုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တႏွစ္အတြင္းလုံး၀လြတ္လပ္ေရးေပးရန္သေဘာ တူညီ ခ်က္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္အရ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအဒူဂဖားရ္ႏွင့္ ေမာင္းေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဆုလ္တန္အာမတ္တုိ႔ကုိေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအစုိးရ လက္ ထက္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

(၃) ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ဦးအဘူေဘာ္ေရွာ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ဦးဆုလ္တန္အာမတ္၊   ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ေဒၚေအးညြန္႔ (ခ) ေဒၚဇူရာေဘေဂါမ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးအဒူဂဖားရ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

(၄) ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ဦးအဲဇာရ္မီယာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ဦးအဘူေဘာ္ေရွာ၊   ေမာင္းေတာၿမဳိ႕  နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ဦးဆုလ္တန္အာမတ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ဦးအာဘူလ္ခုိက္ရ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးအဒူဂဖားရ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးဆုလ္တန္မာမြတ္သည္ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္း မဲဆႏၵနယ္မွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည္။

(၅) ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ဦးဆုလ္တန္မာမြတ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ဦးအဘူေဘာ္ေရွာ္၊   ေမာင္းေတာ ၿမဳိ႕  နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ဦးရရွစ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ဦးအာဘူခုိက္ရ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးအဒူဆူဗန္တုိ႔ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမွာက္ျခင္းခံရ သည္။

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဦးဆုလ္တန္မာမြတ္သည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ဦးဆုလ္တန္ အာမတ္သည္ လူမ်ဳိးစုေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ပါလီမန္အတြင္း၀န္အျဖစ္ခန္႔အပ္ ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးအဒူဂဖားရ္ႏွင့္ ဦးအာဘူေဘာ္ေရွာ္တုိ႔လည္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ပါလီမန္အတြင္း၀န္မ်ား အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္ကပါလီမန္အတြင္း၀န္မ်ားသည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အဆင့္တူျဖစ္သည္။

(၆) ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ဦးအဘူလ္ဟူးစိန္ႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ေဒါက္တာအဒူရဟင္တုိ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသည္။

(၇) ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ခ) ဦးအဒူဟုိက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည္။

စစ္အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၏ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကုိႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွႏုိင္ငံမဲ့ဘ၀သုိ႔အေရာက္ပုိ႔သည့္မူ၀ါဒစတင္သည့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းက်င္းပသည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

(၈) ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွဦးေက်ာ္မင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ဦးတင္ေမာင္ (ခ) ဦးႏူရ္အာမတ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ ဦးခ်စ္လြင္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ ဦးဖဇာလ္အာမတ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည္။ 

ဦးေက်ာ္မင္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မီတီ(စီအာရ္ပီပီ) အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမား အဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ မႈ မ်ားတြင္အဓိကပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၄၇) ႏွစ္က်ခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: