Category Archives: အထူး

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္ ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)

Photo: ‎ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္
ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••အဘိဓမၼာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၂၃ စာပိုဒ္ (၄)ကိုၾကည့္ပါ။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ကဤသို႕ေဟာၾကား
ေတာ္မူေလသည္။

အ၀ီေႏၵယ် အပေမယ် ဧေကာ ဗုေဒၶါ၀ိပရီ နာမေတာ နတၱိ
အဓိပါယ္က အ၀ီေႏၵယ် အတုလံ
အပေမယ် အတုမရွိ ဧေကာ  တစ္ဆူတည္းေသာဗုေဒၶါ၀ိပရီ  အရွင္သည္ ( ထာ၀ရ အရွင္သည္ )
နာမေတာ းးး အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စားျခင္းေသာက္ျခင္း၊
ေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခား အျခား
နတၱိ းးးး ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

(ထာ၀ရ ဘုရားရွင္ ) ဆိုသည္မွာ အတုလံ၊ အတုမရွိ (ႏိႈင္းယွဥ္ ျပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်)ထိုတစ္ဆူတည္းေသာအရွင္
သည္အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ေသျခင္း၊စားျခင္းေသာက္ျခင္းေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခားေသာ(ဖန္ဆင္းခံလူမ်ားကဲ့သို႕ ) ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြတို႕့ဤျမတ္စြာဘုရားေဟာ
ၾကားခဲ့ေသာတရားကိုၾကည့္မည္ဆို
လွ်င္အိုနာေသျခင္းစားေသာက္ျခင္း ကာမတဏွာကင္းစင္ေသာအျခားျခားေသာကင္းစင္ေသာဘုရားရွင္သည္ မုခ်ဧကန္ရွိေနေခ်သည္ထိုသူမွာလူသါး
ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္။ေသျခင္းကင္းစင္ေသာထာ၀ရတည္ရွိေနေသာအရွင္ျဖစ္ေပ
မည္ထိုအရွင္သာအမွန္စင္စစ္ ခ၀ပ္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ အားထားရာ၊ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ေဂါတမလူသားျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလမ္းညႊန္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။ 

(သို႕ မဟုတ္ပါက ဤတရားသည္ မည္သည့္ အဓိပါယ္ေဆာင္ပါသနည္း)
ဟုေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ငါဘုရားကိုမကိုးကြယ္ၾက
နွင့္ ငါသည္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ မၾကာျမင့္မည္ငါသည္ရုပ္လည္း
ေပ်ာက္၊နာမ္ခႏၵာလည္းေပ်ာက္မည္
တည္း။ငါခ်န္ခဲ့ေသာငါ့တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ဆည္းကပ္ အားထားၾက။

ငါ့အား တ၇ားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့ေသာ"ငါ့ဘုရား ကိုသာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့ ´´ (သံႏၵယုတ္ကၡာဓမၼာနံနေမၼာေဟာတုက်မ္း )ဤတြင္ ငါ့ဘုရား ဟူသည္ မည္သူနည္း။ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေနေၾကာင္းလူသားအသီးသီးထံသို႕အေရာက္မဟာလူသားမ်ား၊တမန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ၀ဟီ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ား
ပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္တုပႏိႈင္းျပိဳင္၍ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အတုလံ၊ အတုမရွိေခ်။

တမန္ေတာ္အာဒမ္တမန္ေတာ္နူဟ္
္မိုးဇက္၊ေဂါတမ၊ေယရႈ၊မဟာ၀ီရ၊ခရစ္ရွနား၊နွင့္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ(မိုဟာမဒ္)စျကၤာ၀ဠာခပ္သိမ္း၏ဂရုဏါရွင္
صلي الله عليه وسلمတမန္ေတာ္
သူတို႕အေခၚအရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား )အားလံုးတို႕မွာလာျခင္းေကာင္းေသာ လူသားတမန္ေတာ္မ်ား၊ မဟာလူသားမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ေစတမန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ထိုလူသားဘုရားမ်ားမပြင့္ေပၚမွီတည္းကပင္တရားဆိုတာတည္ရွိေန
ေျကာင္း၊ထိုတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုတကိုယ္ရည္တကာယလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရေၾကာင္းကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္
ေခ်။ထိုတ၇ားသည္မည္သူ႕ထံမွလာပါသနည္း။မည္သူ႕ထံမွေတာင္းခံရပါသနည္း။(စဥ္းစားျကည့္ပါေတြးေခၚျကည့္)

ထိုတရားကို အလံုးစံု နားလည္ႏိုင္ရန္ သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကို မည္သူက ေပးသနည္း။ထိုတရားကို ရရွိေစရန္ မည္သူ၏အကူအညီလိုအပ္ပါသနည္း

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ထို
တရားႏွင့္သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္ပဥၥသိကၡနတ္သား၏အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။(ကဲြလဲြမႈလံုး၀မရိွပါ)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွာသံုးဆယ့္တစ္ဘံု
ေသာေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းလူ၊
နတ္၊ျဗဟၼာ အေပါင္းထက္ျမတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္းထိုအခ်ိန္ကဘုရားရွင္ မျဖစ္ေသးပဲဘု၇ားရွင္အျဖစ္သို့ေရာက္ရွိရန္က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနရေသာ သာမန္လူသာျဖစ္၍မိမိက်င့္စဥ္မွား
ယြင္းေနသည္ကိုမဆင္ျခင္မသံုးသပ္ တတ္ေသာေၾကာင့္မုခ်အကူညီယူခဲ့ရ
ေလသည္အျမင္မွန္ရျပီးမွသာဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္၏

တမန္ေတာ္ မိုဟာမဒ္၊မုိးဇက္၊ေယရႈႏွင့္ အျခားတမန္ေတာ္မ်ားသည္ထိုတရား
ႏွင့္သေဗညဳတၱညဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္
عليه السلامဂ်ိဗ္႐ာအီလ္
(ဖန္ဆင္းရွင္၏ေစတမန္နတ္သား)
၏ အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လူသားဟူသည္ ျမတ္ေသာ မဟာလူသားမ်ားအပါအ၀င္္ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိ၊ဖန္ဆင္းရွင္၏အမွီခိုလိုအပ္
ေၾကာင္းကၽြန္ုပ္တိုဆန္းစစ္သိႏိုင္
္ၾကေလသတည္း။

ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္သ်ွင္ျမတ္သခင္
သည္သာလ်ွင္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္
ေျကာင္းကမာၻမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
လက္ခံထားျပီးျဖစ္ရာမသိေသးေသာ
လူနည္းစုသိေစရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး

အလႅာဟ္သ်ွင္တပါးတည္းကိုသာခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္အစၥလာမ္သာသနာ၏အဓိကသစၥာတရားျဖစ္ျပီး

(ကုရ္အာန္(၅၁း၅၆)တြင္ထိုအသ်ွင္သည္သတၱ၀ါတို့အားအေျကာင္းမဲ႔ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ႔သည္မဟုပ္မိမိအားခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရန္ဖန္ဆင္းထါးေတာ္မူျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုပါရိွတယ္။ဒီေလာကကမာၻ
မွာလူသားတိုင္းအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္
ကိုသိတက္ဖို ့ရွာေဖြရန္တာ၀န္တရပ္
ပင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္တင္ျပအပ္ပါတရ္။

ထို ့ေျကာင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူတို ့၏လုပ္က်ံလီဆယ္ထားေသာ က်မ္းတုမ်ားျဖင္းဖဲြ႔စည္းထားေသာသာသနာမဟုပ္ေခ်။စစ္မွန္ေသာသာသနာပင္ျဖစ္ေျကာင္းအသိေပးတင္ျပအပ္ျခင္းနွင့္အစၥလာမ္သာသနာမွျကိုဆိုေန
ပါေျကာင္းေျပာလိုက္ပါရေစ။

Fbမွအညာသားျကီးbroေပးပို ့မႈကို
ျပန္လည္ျဖည့္ဆြက္တင္ျပပါသည္။

Moeyake
Allahအမိန္ ့နဲ႔ကမာၻဟာလည္ေနတရ္‎

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္
ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••အဘိဓမၼာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၂၃ စာပိုဒ္ (၄)ကိုၾကည့္ပါ။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ကဤသို႕ေဟာၾကား
ေတာ္မူေလသည္။

အ၀ီေႏၵယ် အပေမယ် ဧေကာ ဗုေဒၶါ၀ိပရီ နာမေတာ နတၱိ
အဓိပါယ္က အ၀ီေႏၵယ် အတုလံ
အပေမယ် အတုမရွိ ဧေကာ တစ္ဆူတည္းေသာဗုေဒၶါ၀ိပရီ အရွင္သည္ ( ထာ၀ရ အရွင္သည္ )
နာမေတာ းးး အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စားျခင္းေသာက္ျခင္း၊
ေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခား အျခား
နတၱိ းးးး ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

(ထာ၀ရ ဘုရားရွင္ ) ဆိုသည္မွာ အတုလံ၊ အတုမရွိ (ႏိႈင္းယွဥ္ ျပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်)ထိုတစ္ဆူတည္းေသာအရွင္
သည္အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ေသျခင္း၊စားျခင္းေသာက္ျခင္းေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခားေသာ(ဖန္ဆင္းခံလူမ်ားကဲ့သို႕ ) ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြတို႕့ဤျမတ္စြာဘုရားေဟာ
ၾကားခဲ့ေသာတရားကိုၾကည့္မည္ဆို
လွ်င္အိုနာေသျခင္းစားေသာက္ျခင္း ကာမတဏွာကင္းစင္ေသာအျခားျခားေသာကင္းစင္ေသာဘုရားရွင္သည္ မုခ်ဧကန္ရွိေနေခ်သည္ထိုသူမွာလူသါး
ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္။ေသျခင္းကင္းစင္ေသာထာ၀ရတည္ရွိေနေသာအရွင္ျဖစ္ေပ
မည္ထိုအရွင္သာအမွန္စင္စစ္ ခ၀ပ္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ အားထားရာ၊ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ေဂါတမလူသားျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလမ္းညႊန္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။

(သို႕ မဟုတ္ပါက ဤတရားသည္ မည္သည့္ အဓိပါယ္ေဆာင္ပါသနည္း)
ဟုေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ငါဘုရားကိုမကိုးကြယ္ၾက
နွင့္ ငါသည္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ မၾကာျမင့္မည္ငါသည္ရုပ္လည္း
ေပ်ာက္၊နာမ္ခႏၵာလည္းေပ်ာက္မည္
တည္း။ငါခ်န္ခဲ့ေသာငါ့တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ဆည္းကပ္ အားထားၾက။

ငါ့အား တ၇ားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့ေသာ”ငါ့ဘုရား ကိုသာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့ ´´ (သံႏၵယုတ္ကၡာဓမၼာနံနေမၼာေဟာတုက်မ္း )ဤတြင္ ငါ့ဘုရား ဟူသည္ မည္သူနည္း။ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေနေၾကာင္းလူသားအသီးသီးထံသို႕အေရာက္မဟာလူသားမ်ား၊တမန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ၀ဟီ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ား
ပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္တုပႏိႈင္းျပိဳင္၍ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အတုလံ၊ အတုမရွိေခ်။

တမန္ေတာ္အာဒမ္တမန္ေတာ္နူဟ္
္မိုးဇက္၊ေဂါတမ၊ေယရႈ၊မဟာ၀ီရ၊ခရစ္ရွနား၊နွင့္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ(မိုဟာမဒ္)စျကၤာ၀ဠာခပ္သိမ္း၏ဂရုဏါရွင္
صلي الله عليه وسلمတမန္ေတာ္
သူတို႕အေခၚအရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား )အားလံုးတို႕မွာလာျခင္းေကာင္းေသာ လူသားတမန္ေတာ္မ်ား၊ မဟာလူသားမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ေစတမန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ထိုလူသားဘုရားမ်ားမပြင့္ေပၚမွီတည္းကပင္တရားဆိုတာတည္ရွိေန
ေျကာင္း၊ထိုတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုတကိုယ္ရည္တကာယလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရေၾကာင္းကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္
ေခ်။ထိုတ၇ားသည္မည္သူ႕ထံမွလာပါသနည္း။မည္သူ႕ထံမွေတာင္းခံရပါသနည္း။(စဥ္းစားျကည့္ပါေတြးေခၚျကည့္)

ထိုတရားကို အလံုးစံု နားလည္ႏိုင္ရန္ သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကို မည္သူက ေပးသနည္း။ထိုတရားကို ရရွိေစရန္ မည္သူ၏အကူအညီလိုအပ္ပါသနည္း

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ထို
တရားႏွင့္သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္ပဥၥသိကၡနတ္သား၏အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။(ကဲြလဲြမႈလံုး၀မရိွပါ)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွာသံုးဆယ့္တစ္ဘံု
ေသာေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းလူ၊
နတ္၊ျဗဟၼာ အေပါင္းထက္ျမတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္းထိုအခ်ိန္ကဘုရားရွင္ မျဖစ္ေသးပဲဘု၇ားရွင္အျဖစ္သို့ေရာက္ရွိရန္က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနရေသာ သာမန္လူသာျဖစ္၍မိမိက်င့္စဥ္မွား
ယြင္းေနသည္ကိုမဆင္ျခင္မသံုးသပ္ တတ္ေသာေၾကာင့္မုခ်အကူညီယူခဲ့ရ
ေလသည္အျမင္မွန္ရျပီးမွသာဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္၏

တမန္ေတာ္ မိုဟာမဒ္၊မုိးဇက္၊ေယရႈႏွင့္ အျခားတမန္ေတာ္မ်ားသည္ထိုတရား
ႏွင့္သေဗညဳတၱညဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္
عليه السلامဂ်ိဗ္႐ာအီလ္
(ဖန္ဆင္းရွင္၏ေစတမန္နတ္သား)
၏ အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လူသားဟူသည္ ျမတ္ေသာ မဟာလူသားမ်ားအပါအ၀င္္ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိ၊ဖန္ဆင္းရွင္၏အမွီခိုလိုအပ္
ေၾကာင္းကၽြန္ုပ္တိုဆန္းစစ္သိႏိုင္
္ၾကေလသတည္း။

ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္သ်ွင္ျမတ္သခင္
သည္သာလ်ွင္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္
ေျကာင္းကမာၻမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
လက္ခံထားျပီးျဖစ္ရာမသိေသးေသာ
လူနည္းစုသိေစရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး

အလႅာဟ္သ်ွင္တပါးတည္းကိုသာခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္အစၥလာမ္သာသနာ၏အဓိကသစၥာတရားျဖစ္ျပီး

(ကုရ္အာန္(၅၁း၅၆)တြင္ထိုအသ်ွင္သည္သတၱ၀ါတို့အားအေျကာင္းမဲ႔ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ႔သည္မဟုပ္မိမိအားခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရန္ဖန္ဆင္းထါးေတာ္မူျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုပါရိွတယ္။ဒီေလာကကမာၻ
မွာလူသားတိုင္းအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္
ကိုသိတက္ဖို ့ရွာေဖြရန္တာ၀န္တရပ္
ပင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္တင္ျပအပ္ပါတရ္။

ထို ့ေျကာင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူတို ့၏လုပ္က်ံလီဆယ္ထားေသာ က်မ္းတုမ်ားျဖင္းဖဲြ႔စည္းထားေသာသာသနာမဟုပ္ေခ်။စစ္မွန္ေသာသာသနာပင္ျဖစ္ေျကာင္းအသိေပးတင္ျပအပ္ျခင္းနွင့္အစၥလာမ္သာသနာမွျကိုဆိုေန
ပါေျကာင္းေျပာလိုက္ပါရေစ။

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ ရွား မႈ တြင္ ပါ ၀င္ လွ်င္ ေက်ာင္း ထုတ္ မည္

Read more copy image

“ကၽြန္ေတာ္(ဦးကုိနီ)မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဘာ သာ ကို ထိ ရင္ ေတာ့ နာ မွာ ပဲ”

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအမီ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္လာေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာကာ ယခုအခါ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ လူထုဆႏၵ ေဖာ္ ထုတ္ပြဲၾကီးမ်ားမွ လူထုတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္ေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲၾကီးမ်ားကို ျမိဳ႕ၾကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ယခင္က ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီသည္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေသာ အခ်ိန္တြင္ ဦးကိုနီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မေတြ႔ရေတာ့ေခ်။ ယင္းကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြက္ ပေဟဠိ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အျပင္ ဦးကိုနီသည္ ဘာသာျခား တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးကိုနီ၏ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို သိရွိေစရန္ Tomorrowမွ ယခုလို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေမး။ ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အရင္တုန္းက အန္ကယ္ဟာ ေရွ႕ဆံုးက ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ အခုလူထုတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္တဲ့ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အန္ကယ့္ကို မေတြ႕ရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အဓိက ျပႆနာက ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအမီ အဓိက လုပ္ေနတဲ့ ျပည္သူ လူထုကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးဖို႔လိုတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မဲခိုး မဲလိမ္တယ္ဆိုတာက လူထုက မသိရင္ခံရမွာပဲ။ သိေနရင္ေတာ့ အဲဒါေတြ လုပ္လို႔ မရဘူးေပါ့။ ႀကိဳတင္မဲ ဆိုတဲ့ သေဘာက လိမ္တဲ့ သူက လိမ္ထားၿပီးၿပီ အလိမ္ခံရတဲ့ သူက ဒါေတြကို သေဘာ ေပါက္ေနတယ္။ နားလည္ေနတယ္ဆိုရင္ လိမ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီ့ အသိပညာေပးခ်င္လို႔ အဲဒီကိစၥကို အဓိကထား လုပ္ေနတယ္။ ေရွ႕လေလာက္ဆိုရင္ အဲဒီစာအုပ္ ထြက္မွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပဥၥမ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတဲ့ စာအုပ္အတြက္လည္း အားထုတ္ ေနရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ႏိုင္ငံျခားခရီးကိုပါ သြားလိုက္ရေတာ့ အလုပ္အေႂကြးေတြ ေတာ္ေတာ္ပံု သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ႐ံုးကိစၥေတြ၊ တရားေရး ကိစၥ၊ မိသားစု ကိစၥအေရးေတြပါ လုပ္ေနရေတာ့ အရင္လို ေရွ႕တန္းကို မထြက္ႏိုင္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္စခဲ့တဲ့ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျပင္ဆင္ေရး ဟာလည္း အခုခ်ိန္မွာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ သြားေနပါၿပီ သိပ္ေတာ့ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အခု အာ႐ံုစိုက္ေနရတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေရးအတြက္ ပထမဆံုး တရားမွ်တတဲ့ ေကာ္မရွင္ တစ္ခု ေပၚဖို႔ လိုအပ္သလို တရားမွ်တတဲ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ဆိုေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ထားလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳစားေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခုလက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္ အေရွ႕မွာ မရွိေပမယ့္ အေနာက္မွာေတာ့ အျပည့္ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။

ေမး။ ။ အန္ကယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲမႈေတြရွိေနတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာ စစ္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြက စြပ္စြဲေနတယ္။ အဲဒီ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ဘယ္လို တံု႔ျပန္ခ်င္လဲ။

ေျဖ။ ။ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကို မလိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက စနစ္တက် အကြက္ခ် ၿပီးေတာ့ စြပ္စြဲေနတာပါ။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းလည္း ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မသိတဲ့ အျပင္ မစံုစမ္းဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ေျပာၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားကို အရမ္းပဲ တိုက္ၾကတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မခံခ်င္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကို တိုက္ေနတဲ့ သူေတြ ရွိသလို ကာကြယ္ေနတဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကလည္း သဘာ၀ပဲ။ ေလာကႀကီးမွာ လိုသူ ရွိသလို မလိုသူလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ စဥ္းစားလို႔ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကို တိုက္ရတာလဲ ဆိုတာက အဓိက စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္သာ ဘာမွမလုပ္ရင္ အတိုက္ခံရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ အရင္က ကၽြန္ေတာ္ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ လုပ္လို႔တိုက္တာလား။ သည့္အရင္က ကၽြန္ေတာ္ကို တိုက္တာ ရွိလား၊ မရွိဘူးလား။ အခုမွ ရွိလာတာလား။ သူတို႔အေနနဲ႔ တိုက္စရာ ဆိုတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္မွာ မြတ္စလင္ျဖစ္တာ တစ္ခ်က္ပဲရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ တိုက္တာပါ။ မြတ္စလင္ ျဖစ္ေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္လဲဗ်ာ။ ကမၻာမွာ မြတ္စလင္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိသလို၊ ဗုဒၶ ဘာသာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိတာပဲ။ တိုက္စရာမရွိ ကၽြန္ေတာ္ကို ႀကံဖန္ၿပီး တိုက္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုတဲ့ ေမးခြန္းက အဓိကပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္လို႔ တိုက္တာလဲ။ တိုင္းျပည္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကို တစ္တပ္တအား လုပ္ေနတာလား။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြက္ လုပ္ေနတာလား ဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းျပည္ေကာင္းမယ္လို႔ ယူဆလို႔ ယံုၾကည္လို႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္တဲ့ ဟာကို မလိုလားေသာ လူတစ္စုက စနစ္တက် လုပ္ႀကံၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို မမွန္မကန္ေတြ စြပ္စြဲေနတာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြၾကား ပဋိပကၡတိုင္းမွာ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြဘက္က ရပ္တည္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒါဟာ အမွန္ပဲလား။

ေျဖ။ ။ ေမးတဲ့သူေတြ အေမး ရွိသလို ေျဖတဲ့သူေတြလည္း အေျဖရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ နားေထာင္တဲ့ သူက လူသားဆန္ဆန္ နားေထာင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာကို ထိရင္ေတာ့ နာမွာပဲ။ ဗလီတစ္လံုးကို မီး႐ိႈ႕လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း တစ္ ေက်ာင္းကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။ ဒီအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ မွာလည္း ခံစားခ်က္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတဲ့အခါမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ဘက္လိုက္ၿပီး မေျပာဘူး။ တကယ္လုိ႔မ်ား ကၽြန္ေတာ့္ စကားတစ္ခြန္းဟာ ဘာသာေရး အတြက္ ဘက္လိုက္မႈရွိရင္ သတၲိရွိရွိနဲ႔ မ်က္ႏွာစံုညီ ရွင္းခ်င္ပါတယ္။ ကြယ္ရာမွာ အတင္း ေျပာသလို ေျပာတာမ်ိဳးကို သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က စာေရးတဲ့သူပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ စာေတြ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕ သေဘာထားေတြ သိရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ဘယ္ေတာ့မွ ဘက္လိုက္တာ မရွိပါဘူး။ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ဗုဒၶ ဘာသာနဲ႔ မူဆလင္ေတြ ျပႆနာဟာ အမွန္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာၾကည့္ သ ေလာက္ေတာ့ ဒါေတြဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိလို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့လို႔လည္း ပါပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒါ အရင္တုန္းက ေျပာပါတယ္။ အခုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြ မျဖစ္ေအာင္လို႔ ရွင္းခ်င္ရင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္တုန္းက ရွင္းသလို ရွင္းလိုက္ရင္ ၿပီးသြားမွာပါ။ အခုေတာ့ အိမ္ေတြဖ်က္၊ ေက်ာင္းေတြဖ်က္ လုပ္ေနတာ ဘာျဖစ္လို႔ မတားႏိုင္ရတာတုန္း။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာနဲ႔ ျဖစ္တာမွ မဟုတ္တာ။ မလုပ္လို႔ ျဖစ္ေနတာပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး မဲ့ေနတာပါ။ ဒါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြမွာ အဓိက တာ၀န္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့ တယ္။ အဲဒီစကားကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဗုဒၶဘာသာ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြေတြကလည္း လက္ခံ ပါတယ္။ ဒါဒီလိုပဲ ေျပာရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ျပန္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေမးတဲ့ သူေတြရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္ကို တည့္တည့္ေျပာပါ။ ဘယ္နားမွာ ဘာသာေရး ဘက္လိုက္ပါသလဲ ကၽြန္ ေတာ္ ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္က ရင္ထဲမွာပဲ ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရးတဲ့စာေတြ ဖတ္ရင္ သူတို႔သိ မွာပါ။ တိုင္းျပည္ ေကာင္းစားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့၊ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာ တရားေတြ ပါပါတယ္။

ေမး။ ။ အန္ကယ့္ရဲ႕ စိတ္ရင္းအမွန္က တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္လဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ရင္း အမွန္နဲ႔ တစ္ကယ္ အမွန္တုိင္း ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုိ ႏုိင္ငံ သားမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ ပုိင္ဆုိင္ စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ – ပိုင္ေလး

ျမန္မာ နယ္ျခားအား တရုတ္ က က်ဴးေက်ာ္လာျပီတရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ကေတာ့ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲက သူတို႕နဲ႕ ဘာမွ မ ဆိုင္ တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ဘရူႏိုင္း၊ ထိုင္၀မ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ စတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ ပိုင္နက္နယ္ေျမေတြ ထဲက တခ်ဴိ႕ကို သူတို႕ဖာသာသူတို႕ အသစ္ဆြဲထားတဲ့ ေျမပံု ေတြ အရ တ ရုတ္ျပည္ပိုင္နက္ ျဖစ္ပါတယ္ လို႕ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္ျပီး အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် တာေတြ လုပ္ ေန တာေတာ့ အားလံုးလည္း အသိပါ။

ကဲဗ်ာ … ျမန္မာ ကလည္း တရုတ္အတြက္ ေတာ့ ဘာမို႕လို႕ ျမန္မာကို သူတို႕က ခ်န္ထားရမွာ တုန္း။ ကဲ .. အခု တရုတ္ျပည္ ရဲ႕ ေျမပံု အရ အစဥ္အဆက္ ျမန္မာပိုင္ နက္ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ နယ္ေျမ ေတြေတာင္ တရုတ္က ေဆြမ်ဴိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ႕ ဘာညာ ဆိုတာေတြေတာင္ မ ေထာက္ထားေတာ့ဘဲ တရုတ္ျပည္ပိုင္နက္ ေပၚတင္ က်ဴးေက်ာ္လာေနၾကျပီ။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ခမ္းမွာ နယ္ျခားမ်ဥ္းကို ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕ကေန ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕ အထိ ျပန္လည္တိုင္း တာ ၾကရာမွာ အရင္ကတည္းက ရွိထားျပီးသား နယ္ျခားေက်ာက္တိုင္ေတြ ကေန ျမန္မာဖက္ျခမ္းကို က်ဴးလာျပီး ျမန္မာဖက္ျခမ္းက လယ္ေျမဧက ေပါင္းမ်ားစြာကို တရုတ ္ ျပည္ ပိုင္နက္ ဆိုျပီး လုပ္လာျပီ။ နယ္ျခားေက်ာက္တိုင္ အသစ္ကို လာစိုက္တာမွာ ေဒသခံ လယ္ သမားေတြက ျပန္ႏႈတ္ပစ္လိုက္လို႕ ေနာက္ထပ္ အသင့္ စိုက္ျပီးသား ေညာင္ပင္ ႏွစ္ပင္ကို ထပ္ လာစိုက္တယ္။ ဒါေတြကိုလည္း အျမစ္က လွန္တူးထုတ္လိုက္ျပန္ တဲ့ လယ္သမားေတြကို အေရး ယူဖမ္းဆီး တဲ့ သတင္းကိုေတာ့ မၾကာခင္ မွာ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မူဆယ္ နဲ႕ ေရႊလီကို ေရာက္ဘူးသူတုိင္းက က်ယ္ေဂါင္ ဆိုတဲ့ ေနရာအေၾကာင္း ကို သိမွာပါ။ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ နယ္ျခား အျဖစ္ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရႊလီျမစ္ ရဲ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ျမန္မာဖက္ အ ျခမ္းမွာ ရွိေနတဲ့ က်ယ္ေျပာလွျပီး မဟာဗ်ဴဟာ က်လွတဲ့ ေျမျပင္အေနအထားျဖစ္ေပမယ္လို႕ ဒီ ေနရာ ဟာ တရုတ္ျပည္ ပိုင္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ဘူးသူတိုင္း သိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ တကယ္တမ္းေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့စဥ္ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဴပ္ေတြအရ ျမန္မာျပည္ပိုင္နက္ ျဖစ္ခဲ့ ဘူးတာပါ။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ တရုတ္ျပည္ပိုင္နက္ အျဖစ္ ေပးလိုက္ဖို႕ ယခင္ က တိုင္းျပည္ အၾကီး အကဲေဟာင္း ဦးေန၀င္း ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ တရုတ္ကို ေပးလိုက္ရေၾကာင္း မွတ္သားဘူးပါတယ္။

အဲ့ဒီတုန္းက ေပးလိုက္ရတာ က်ယ္ေဂါင္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ တရုတ္- ျမန္မာ နယ္ျခားက ျမန္ မာပိုင္နက္ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါသြားခဲ့တယ္လို႕လည္း အလားတူ မွတ္သားခဲ့ဘူးပါတယ္။ သိမီသူ မ်ား လာေရာက္ေထာက္ျပႏိုင္ၾကပါတယ္။

အခုလည္း ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၱ က်ယ္ေဂါင္ေတြမ်ား ထပ္လာေနျပီလား၊ ထပ္ျပီးလာေန ဦးမွာလားဆိုတဲ့ ပူပင္ ေသာ ကစိတ္က ဒီတိုင္းျပည္က ေမြးခဲ့တဲ့ သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မခံခ်ိ မခံသာ နဲ႕ ခံစားေနရ ေၾကာငး္ပါ။

ဒီကိစၥ က တစ္ဖက္မွာ လုပ္ေတာ့မွာမို႕ မိမိတို႕ ကိုယ္က်ဴိးစီးပြားအတြက္ တိုင္းျပည္ကို တရုတ္္ ျပည္ဖက္ ေရာင္းစားၾကမယ့္ အာဏာရွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘဂၤလားနယ္ စပ္ ပဋိပကၡ ကို တမင္အာရံုလႊဲျပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြကို မ်က္လွည့္ျပတာလား ဆိုတာ ေတြး ဆ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

က်ဴပ္တို႕ လူထု ဒီေန႕ထိ ခ်ာတူးလန္ေအာင္ နားလွည့္ပါးရိုက္ လုပ္တာ ခံေနရတုန္းပါလားဆိုျပီး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္မိပါတယ္။

(ေရာဘတ္အယ္လ္ဟို႕စ္)

ဓာတ္ပံု – တရုတ္ျပည္ၾကီးႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ေလာက္ေအာင္ ကြာလွမ္းလွသည့္ ၊ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ အတြင္းမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံ မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရျပင္ပိုင္နက္ မ်ား အား တရုတ္ျပည္က ပိုင္္ဆိုင္ပါသည္ ဟု အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ သျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ အျငင္း ပြားေနရသည့္ တရုတ္တို႕၏ ေျမပံုသစ္။

သျဗဳခ်ိဳင္တြင္ တဲႏွင့္ေကာက္ရိုးပံု မီးရိႈ႕မႈကို နယ္ေျမခံ တပ္အား သြားေရာက္တိုင္ၾကားရာမွ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ဒုအရာခံဗိုလ္မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ထိုးၾကိတ္ေစာ္ကားသံတြဲျမိဳ႕နယ္၊ သျဗဳခ်ိဳင္ရြာတြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၀း၁၅) နာရီ အခ်ိန္ခန္႕က ေဒသခံ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား၏ ေကာက္ရိုးပံု ႏွင့္တဲတစ္လံုးအားမီးရိႈ႕ခံရသျဖင့္ သျဗဳခ်ိဳင္ရြာတြင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူတားေသာ နယ္ေျမခံ တပ္အားသြားေရာက္တိုင္ၾကားရာမွ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ဒုအရာခံဗိုလ္စိုး၀င္းမွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိုးၾကိတ္ေစာ္ကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ညဘက္က ၀ါးေပါက္သံေတြၾကားျပီး မီးေရာင္ေတြေတြ႕ေတာ့ ဒါ ကြင္းထဲမွာရွိတဲ့ေကာက္ရိုးပံု ဒါမွ မဟုတ္တဲ တစ္လံုးလံုးေတာ့ရိႈ႕ခံရျပီဆိုျပီး ရြာလူၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီးဆီကို အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီးက အေျခအေနသိရေအာင္သြားၾကည့္ဆိုလို႕ အဲဒီကိုသြားၾကည့္ေတာ့ ဦးျမင့္ဦးပုိင္ ေကာက္ရိုးပံုနဲ႔ ဦးယူႏြတ္ရဲ႕ တဲမီးရိႈ႕ခံထားရတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ ဦးျမင့္ဦး၊ ဦးငျပဴး(ခ)ဦးခင္ေရႊ နဲ႕ ေတဇာထြန္းတို႕ က ရြာထဲမွာရွိတဲ့တပ္ကို သြားေျပာတဲ့အခါ ဒုအရာခံဗိုလ္စိုး၀င္းက “မင္းတို႔တဲမီးေလာင္တာ ငါက ေရေလာင္းေပးရမွာလား မင္းတို႕က အမႈရွာဖို႕လာတယ္ ” လုိ႕ေျပာျပီး ဦးငျပဴးကို လက္သီးနဲ႔ထုိးလႊတ္ လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကျပန္လာေတာ့ ေရႊေလွရဲစခန္းမွဴးကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားေတာ့ စခန္းမွဴးလိုက္လာပါတယ္။ မီးရိႈ႕ ခံရတဲ့ေနရာေရာက္ေတာ့ စခန္းမွဴးနဲ႕ နယ္ေျမခံစစ္တပ္တာ၀န္ခံ ဗိုလ္ၾကီးက ရြာခံ (၄)ေယာက္ကို
“ဒီေနရာမွာေစာင့္ျပီး မီးဆက္မကူးေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ၾက ”ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေရွ႕ကိုဆက္သြားၾကည့္မယ္ေျပာျပီး ထြက္သြားပါတယ္။ စခန္းမွဴးတို႕လည္းထြက္သြားေရာ ဒုအရာခံဗိုလ္စိုး၀င္းေရာက္လာျပီး “ မီးရိႈ႕တဲ့အေကာင္ဘယ္မွာလဲ ”လို႕ ေမးေတာ့ ေစာင့္က်န္ခဲ့တဲ့(၄)ေယာက္ထဲက ကိုကံျမင့္က “ မီးရိႈ႕တဲ့ေကာင္က ရိႈ႕ျပီး ေျပးျပီေပါ့ ”လို႔ေျပာေတာ့ ကိုကံျမင့္ကို လက္သီးနဲ႕ထိုးပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ ေစာင့္က်န္ခဲ့တဲ့ (၄)ေယာက္လံုး ထြက္ေျပးျပီး ဗိုလ္ၾကီးကို သြားအေၾကာင္းၾကားေတာ့ ဗိုလ္ၾကီးက ဒုအရာခံဗိုလ္စိုး၀င္းအေနနဲ႕ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားခဲ့တဲ့ ကိုကံျမင့္နဲ႔ ဦးငျပဴးတို႕ႏွစ္ေယာက္ကို ေတာင္းပန္ပါလို႔ေျပာေတာ့ မေတာင္းပန္တဲ့အျပင္ ဦးငျပဴးတို႕ႏွစ္ေယာက္ကို လက္သီးနဲ႔ ထပ္ထိုးပါတယ္။ ေဘးက စစ္သားေတြ၀င္ဆြဲမွ ဆက္မထိုး ေတာ့တာပါ။” ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးမွ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မီဒီယာ သုိ႔ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္အထိုးခံရတာ မေက်နပ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို ေရႊေလွစခန္းမွာ အမႈဖြင့္မလို႕သြားေတာ့ စခန္းမွဴးက တပ္ရင္းမွဴးကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ တပ္ရင္းမွဴး ေရာက္လာမွ ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္လို႕ေျပာလို႕ အခုတပ္ရင္းမွဴး ကိုေစာင့္ေနပါတယ္။ ေန႕လယ္(၂)နာရီေလာက္ေတာ့ တပ္ရင္းမွဴးေရာက္မယ္လုိ႕ေျပာတယ္။” ဟု ထိုးၾကိတ္ခံခဲ့သူ ကိုကံျမင့္ကျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မီဒီယာသို႕ေျပာသည္။

လက္သီးႏွင့္အထိုးခံရမႈေၾကာင့္ ဦးငျပဴး(ခ) ဦးခင္ေရႊတြင္ ေရွ႕သြားပဲ့ထြက္သြားျပီး ကိုကံျမင့္တြင္ ႏႈတ္ခမ္းေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ မ်ားႏွင့္ ပါးရိုးဖူးေယာင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ကိုကံျမင့္က ေျပာသည္။

ေကာက္ရိုးပံုတစ္ပံုႏွင့္ တဲတစ္လံုးမီးရိႈ႕ခံရမႈအား ေရႊေလွရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ရြာခံ ႏွစ္ဦး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားခံရမႈအား တပ္ရင္းမွဴး ေရာက္လာမွသာလွ်င္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊေလွရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးမွေျပာသည္။

သျဗဳခ်ိဳင္ရြာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႕က (၉၆၉) အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ မီးရႈိ႕ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဗလီ(၁)လံုး၊ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္း(၁)လံုး ၊ အိမ္ေျခ (၅၂)လံုး မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ရျပီး အသက္ (၉၀)ေက်ာ္ အဘိုးအိုႏွင့္ အဘြားအို ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ လူ(၅) ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

ပံုစာ ။ ။၂၀၁၃ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ မီးရိႈ႕ခံခဲ့ရေသာ သျဗဳခ်ိဳင္ဗလီ

ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ တုိက္ပြဲငယ္ျဖစ္ပြား

 

ေမ(၃၀)-၂၀၁၄
မ်ိဳးေလး(M.M.M)

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာနယ္စပ္တြင္ ယေန႕ နံနက္ (၄) နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွစတင္၍ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (B.G.B) ႏွင့္ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္တပ္ (B.G.P) တို႔ တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ မနက္ထ ေလးနာရီ ေလာက္က စျဖစ္တာပါ။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ အမွတ္(၁)နယ္ေျမ၊ နယ္ျခားတိုင္အမွတ္ (၅၂) နားမွာပါ။ ဘဂၤလားနယ္ျခား ေစာင့္တပ္နဲ႔ျဖစ္တာပါ။ အခု ညေန(၇)နာရီေက်ာ္တဲ့အထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတုန္း လို႕ သိရပါတယ္။ အေသအေပ်ာက္ရွိ/မရွိကိုေတာ့မသိရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ မွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္မ္ေတြကေတာ့ စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ” ဟု ေမာင္ေတာေဒသခံတစ္ဦး က ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ မီဒီယာသို႕ေျပာသည္။

၂၈-၅-၂၀၁၄ ရက္ေန႕ကလည္း နယ္စပ္မိုင္တိုင္ ၅၂ ႏွင့္ ၅၃ ၾကားတြင္ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးအား ပစ္ခတ္ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔တို႔ အၾကား ေမလ ၂၈ ရက္က တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ ၎တို႔ မသိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ BGB အရာရွိ ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းကုိလည္း ၎တို႔ အေနျဖင့္ မသိေသးေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိ တဦး က ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနသို႕ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ ၎တို႔၏ BGB အရာရွိအား ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ယူဆေနေၾကာင္းသိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ BGB အရာရွိ မီဇာႏူရ္ ရာဟာမန္ (Mizanur Rahman ) ႏွင့္ အတူ အမ္ ၂၂ ႐ိုင္ဖယ္ တလက္၊ က်ည္ဆန္ ၁၂၀ ေပ်ာက္ဆံုး ေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ထုတ္သတင္းစာအခ်ိဳ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ေမလ (၂၈)ရက္ေန႔ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားျခင္းအေပၚတြင္ ရခိုင္သတင္းမီဒီယာ တစ္ခ်ိဳ႕မွ R.S.Oတပ္မွ တစ္ဦးေသဆံုး သည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ယေန႕ျဖစ္ပြား ေနေသာတိုက္ပြဲမွာလည္း R.S.O တပ္ႏွင့္ ျမန္မာနယ္ျခား ေစာင့္တပ္တို႕ တိုက္ပြဲျဖစ္သေယာင္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ဘာသာ ေျပာင္း၊ မရရင္ မေျပာင္းနဲ႔ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားေသာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ အကာကြယ္ေပး ထားေသာ ဥပေဒ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ လက္မခံေၾကာင္း၊ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာ ပုိင္ မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွာသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳ မည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယန္ အသင္းေတာ္ မ်ား ေကာင္စီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ဘာသာ ေျပာင္း၊ မရရင္ မေျပာင္းနဲ႔ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ အေရးယူမယ့္ ပုံစံပဲ။ ဒီရဲ႕အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို အခ်ည္းအ ႏွီးျဖစ္ေစတာပဲ” ဟု ဦးေဇာ္၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။

#
ဧရာ၀တီ
ဘာသာကူးေျပာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လြပ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ကန္႔သတ္၍ လက္မခံဟု ဆုိ
စေနလင္း

သားရဲတိရစၦာန္မူလစိတ္ႏွင့္ဘုုန္းၾကီးေခါင္းေဆာင္

အႏွစ္ခ်ဳပ္ – “အနိစၥ၊ ဒုုကၡ၊ အနတၱ” လိုု႔ ေဟာေျပာတာျခင္း တူေပမယ့္ ဒလိုုင္းလားမား ႏွင့္ သီတဂူသည္ မတူညီႏိုုင္။ ေရွ႕ကလူသည္ ဘုုရားစကား အစစ္အမွန္ (ဗုုဒၶဝါစန) ကိုု ေဟာေျပာေနတာ ျဖစ္ျပီး ေနာက္ကလူမွာ ဗုုဒၶဝါစနကိုု ဖ်က္ဆီးသူ ျဖစ္ေနပါ၏။ တရားဓမၼ၏ ႏွစ္လိုုခ်ီးက်ဳးဖြယ္ ျဖစ္မႈဟူသည္ စာသားမဟုုတ္၊ ေဟာေျပာျပေနသူ၏ အေျခခံမူလစရိုုက္ ၊ စင္ၾကယ္ေသာ ေစတနာရွိမႈ မရွိမႈ ေပၚမွာ မူတည္ေၾကာင္း ပိဋကတ္ေတာ္ အကိုုးအကားတိုု႔ကိုု ယူ၍ စိတ္ပညာႏွင့္ ဒႆန ရူေဒါင့္တိုု႔မွလည္း ေဝဖန္ကာ အဆံုုးအျဖတ္ကိုု ျပဆိုုထားပါသည္။

မေထရ္ ဝႆကာရ ။ ။ အသိုု႔နည္း၊ ငါတိုု႔၏ဆရာ ဗုုဒၶသည္ တပါးပါးေသာ ဘိကၡဳရဟန္းကိုု ဆရာမ်က္ကြယ္ျပဳျပီးေနာက္ သာသနာကိုု ဦးေဆာင္ရန္ ညႊန္ျပခဲ့ေပ သေလာ ?

မေထရ္ အာနႏၵာ။ ။ မညႊန္ျပခဲ့ပါ

မေထရ္ ဝႆကာရ ။ ။ သိုု႔ဆိုုလွ်င္ သံဃာတိုု႔အၾကား ကြဲျပားခဲ့ေသာ္ ကိုုးစားရမည့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုုသူ မရွိလွ်င္ အသိုု႔ ေျဖရွင္းပါအံ့ ?

မေထရ္ အာနႏၵာ။ ။ ငါတိုု႔၌ ကိုုးစားရမည့္ ေခါင္းေဆာင္ မရွိသည္ မဟုုတ္ပါ ။ ဆရာ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဓမၼသည္လွ်င္ ထင္ရွားက်န္ရစ္ခဲ့ျပီ။ ဓမၼသည္ ငါတိုု႔၏ ကိုုးစားရာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါ၏ ။ သံဃာသည္ ဓမၼကိုု ဆရာျပဳသျဖင့္သာ ညီညြတ္ပါအံ့

မေထရ္ ဝႆကာရ ။ ။ သိုု႔ဆိုုေသာ္လည္း တစံုတဦးသည္ တရားဓမၼကိုု သံသယ ဝင္လွ်င္ သံဃာသည္ ကြဲျပားလိမ့္မည္ မဟုုတ္ကုုန္ေလာ ?

မေထရ္ အာနႏၵာ။ ။ တစံုုတဦးသည္ တရားဓမၼကိုု သံသယဝင္လွ်င္ ငါတိုု႔သည္ ဤသံသယကိုု “တရားဓမၼႏွင့္ အညီသာ” အျပန္အလွန္ ဝိုုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးပါအံ့။ “တရားဓမၼကိုု ကြ်မ္းက်င္နားလည္ေသာ” ရဟန္းသည္ ဤေဆြးေႏြးမႈတိုု႔မွ ေန၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေစရန္ ဦးေဆာင္ႏိုုင္ပါအ့ံ။

မေထရ္ ဝႆကာရ ။ ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သက္သက္ ျဖစ္ေနေပသေလာ ?

မေထရ္ အာနႏၵာ။ ။ မ်ားစြာ အႏၲရယ္ၾကီးမားေသာ —အဆံုုးအျဖတ္ ခ်မွတ္ပိုုင္ခြင့္ ရွိသည့္ သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္တဦး ထားရမည္ ဆိုုတာထက္ — ဤသိုု႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ကတည္းက မဘသဂိုုဏ္း၏ အစည္းအေဝးတြင္ “မဘသ ဂိုုဏ္းသစ္ၾကီး (ဝါ) ဘုုန္းၾကီးတပ္မေတာ္ၾကီး ဆိုုတာဟာ ႏုုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ႏွင့္ တစိတ္တဝမ္းတည္း အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာကိုု ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟုု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ သီတဂူဘုုန္းၾကီးသည္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ တျခားသံဃ ဂိုုဏ္းေတြကိုုလည္း သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔ (ဝါ) ‘ႏိုုင္ငံေတာ္’ မွ “တရားဝင္” အသိအမွတ္ ျပဳေပးဖိုု႔ရန္လိုုသည္ ဟုု ဖိအားေပးေတာင္းဆိုုခဲ့သည္မွာ မဆန္းလွပါ။ သီတဂူဘုုန္းၾကီး၏ နာမည္ၾကီးမႈကိုု ေၾကာက္ရသလိုု အစိုုးရ ေပးစာကမ္းစာကိုု အစဥ္သျဖင့္ မွီခိုုကပ္ေျမွာင္ စားေသာက္ေနေသာ မဟနအဖြဲ႔က ေကာက္က်စ္စုုတ္ပဲ့ လူသိရွင္ၾကား အရွက္မဲ့ေသာ မဘသအဖြဲ႔ကိုု မြန္ျမတ္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းၾကီး အျဖစ္ “တရားဝင္” အသိအမွတ္ ျပဳေပးသည့္အျပင္ “ရဲရဲေတာက္ ဘာသာေစာင့္အဖြဲ႔ၾကီး” အျဖစ္ ဘိသိက္သြန္းခဲ့သည္မွာလည္း မဆန္းလွပါ။ ဆန္းသေလာက္ ခုု စာေရးသူ ေဖာ္ျပရမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ၄င္း သီတဂူ၊ မဘသ၊ မဟန ႏွင့္ ‘ဂိုုဏ္းေပါင္းစံုုသံဃအစည္းအေဝး’ စသျဖင့္ တိုု႔၏ လုုပ္ရပ္သည္ ဗုုဒၶဘုုရားရွင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူဝါဒကိုု လံုုးဝ ဆန္႔က်င္ နင္းေခ်ဖ်က္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုုလုုပ္ရပ္တိုု႔သည္ “တရားဝင္ျခင္း” လံုုးဝ မရွိေၾကာင္း ဆိုုတာကိုု ျဖစ္ပါသည္။

ခုု ကြ်န္ေတာ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပထမသဂၤါယနာဝင္ ေရွးဦးဆံုုး မေထရ္ၾကီးမ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ ေလးငါးေၾကာင္းမွ် ကိုု ဖတ္ရူလိုုက္ရလွ်င္ပင္ လက္ရွိ ‘ေထရဝါဒ’ ဗုုဒၶသာသနာကိုု ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ား ဟုု နာမည္ခံထားေသာ ဗမာျပည္ ဘုုန္းၾကီးတိုု႔တြင္ တကယ့္စစ္မွတ္ေသာ “ေထရဝါဒ” အသိဟုုလည္း မရွိ၊ ဒါ့ထက္ဆိုုးသည္မွာ ၄င္းတိုု႔၏ ေကာက္က်စ္ေမာက္မာလွသည့္ အသိကိုု ‘ေထရဝါဒ’ အျဖစ္ သူတိုု႔ဟာသူတိုု႔ ယံုုၾကည္၊ အမ်ားျပည္သူကိုုပါ ဤ ေကာက္က်စ္ယုုတ္ညံ့လွသည့္ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူ၊အၾကံအစည္တိုု႔ကိုု “ဗုုဒၶဓမၼ သာသနာေတာ္ၾကီး” အျဖစ္ ပံုုသြင္းကာ ကိုုးကြယ္ခိုုင္းေနပါသည္။ ဝီရသူသည္ အလြန္ ေကာက္က်စ္၏၊ ဒါေပမယ့္ အစိုုးရ၏ ႏွိပ္စက္မႈကိုု အနည္းအက်ဥ္း ခံခဲ့ရဘူး၊ ငယ္ဘဝလည္း နာဘူးေသာေၾကာင့္ တခါတခါတြင္ “ငါတိုု႔ လိမ္ေနၾကတာပါ” ဟုု ႏိုုင္ငံျခားစာနယ္ဇင္းသမားတိုု႔ကိုု လြတ္ကနဲ ဝန္ခံ အသိတရားဝင္တတ္ပါေသးသည္။ လူ႔ေလာကအေၾကာင္းကိုု ဘာမွမသိသေလာက္ သူ႔ကိုုယ္သူ အျပည့္စံုုဆံုုး အသိတရား ရွိသူဟုု ထင္ေနသူ သီတဂူ တမူကား ေရွ႕က ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူထက္ပင္ အတိုုင္းမက ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ၍ အေကာက္က်စ္အယုုတ္မာဆံုုးသူ ေပတည္း။

အာဏာရွင္ ေနဝင္းသည္ သံဃမဟာနာယက (လက္ရွိမဟန) အဖြဲ႔ကိုု ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုုဆိုုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုုင္ငံက ရဟန္းသံဃာ မွန္သမွ်သည္ (ရဟႏၲာ၊ ပေစၥကဗုုဒၶါ၊ ပါမက်န္) မဟန လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္ဟုု မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းနဲ႔ ဆိုုခဲ့ေလသည္။ ေနဝင္းနဲ႔ အလားတူပါပဲ၊ ယခုုအခါမွာ သီတဂူဘုုန္းၾကီးသည္ “ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ သံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုု ကိုု ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရမည္၊ ‘မဘသ’ အပါအဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတိုု႔ကိုု အသိအမွတ္ျပဳရမည္” ဟုု ဟိန္းေဟာက္ အမိန္႔ေပးလာပါသည္။ သည္ဘက္တျခမ္းက သင္း၏ ဆိုုလိုုရင္းမွာလည္း အသိအမွတ္ မျပဳသင့္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတိုု႔ကိုု သံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေခၚေဝၚျခင္း မျပဳရဘူးဟုု ျဖစ္ကာ ၄င္း “ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္” ဘုုန္းၾကီးေခါင္းေဆာင္ဆိုုသူ တိုု႔၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုု မခံရသူသည္ “ရဟန္းသံဃာ” ဟုု မေခၚေဝၚရဘူးဟုု ဆိုုေနျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ေနဝင္းကေတာ့ “ရဟန္းဆိုုရင္ သူပုုန္ျဖစ္တတ္လြန္းလိုု႔” ဆိုုတဲ့ သံဃာကိုု (ေခ်မႈန္းရန္) စစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ သံဃနာယကကုုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သီတဂူ ဆိုုတဲ့ သည္မိစၦာရဟန္း ကေတာ့ သံဃာဆိုုတာ ငါလိုု ဥာဏ္ၾကီးရွင္မ်ိဳးေတြကသာ (ပံုုစံခ် အသိအမွတ္ျပဳျပီး ဖြဲ႔စည္းခိုုင္ခံ့ရန္) ဆိုုျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာရူးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနဝင္း၊ ခင္ညႊန္႔စသည့္ စစ္အာဏာကုုိင္တိုု႔က သံဃာကိုု ၾကံဳးသြင္းရန္ မဟနကိုု ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း၊ ခုုခါမွာ ဝီရသူ၊ အင္းစိန္၊ မဘသ၊ သီတဂူ ႏွင့္ မဟန စသူတိုု႔၏ “သံဃာ့အာဏာကိုု ခြဲေဝေပးေရး” လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ထင္ရွားသိသာစြာ ျမင္ႏိုုင္ေသာ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရိွပါ၏။ ပထမ တခ်က္မွာ ၄င္းပုုဂၢိဳလ္တိုု႔သည္ မိမိကိုုယ္ကိုု (ဗုုဒၶမွ လံုုးဝခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးခဲ့သည့္ ) “ရဟန္းေခါင္းေဆာင္” အျဖစ္ မွတ္ယူလုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ျပီး ဒုုတိယတခ်က္မွာ သံဃာဆိုုတာကိုု ၄င္း ရဟန္းေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြမွ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေအာက္တြင္ ရွိေနမွသာ တရားဝင္သံဃာ ျဖစ္သည္ဟုု ထင္ျမင္ေနျခင္း ပါတည္း။

ဤကိစၥကိုု ကြ်န္ေတာ့္ ဖြဘုုတ္ (Facebook) တြင္ လြတ္ကနဲ တံုု႔ျပန္ထားေသာ စာတိုုကေလးမွာ ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးနဲ႔ လိုုရင္းတိုု႔ကိုု ျခံဳငံုုထုုတ္ႏူတ္ျပထားပါေသာေၾကာင့္ အဲသည္ စာကေလးကိုုပဲ အနည္းငယ္မြမ္းမံျပီး သည္ေဆာင္းပါးမွာ ယူလိုု႔သံုုး၊ ကြ်န္ေတာ္ေဖာ္ျပ မွ်ေဝလိုုပါသည္။

“က်ေနာ္ တစ္ခုုေျပာပါရေစ။ ခုုရက္ပိုုင္း သံဃအဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုုဟာ ဟိုုလိုု ျဖစ္ရမယ္၊ သည္လိုု ျဖစ္ရမယ္လိုု႔ ရွိရင္းမဟနက တစ္မ်ိဳး၊ မဘသက တစ္မ်ိဳး၊ သီတဂူ စသည္က တစ္မ်ိဳး ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ ဘုုန္းၾကီးေခါင္းေဆာင္ဆိုုသူေတြလိုု႔ ယူမွတ္သူေတြက ေျပာလာၾကပါတယ္။ သည္လိုု လုုပ္ရပ္ေတြဟာ “ရဟန္း” ဆိုုတာကိုု “အဖြဲ႔အစည္း” ဆိုုတာနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ သတ္မွတ္ဖိုု႔ တရားနည္းလမ္းမက် ၾကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုုဒၶ၏ မူရင္းမိန္႔မွာခ်က္ အရ မည္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုု ဆိုုတာ ဟိုုလိုုပံုုစံ သည္လိုုပံုုစံ ျဖစ္ရမယ္ဆိုုျပီး သတ္မွတ္ပိုုင္ခြင့္ မရွိပါ။ ဘုုရား၏ ေနာက္ဆံုုး အေသအခ်ာ မွာၾကားသတ္မွတ္ခ်က္ အရ မည္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ ဘုုန္းၾကီးကမွ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ သံဃာထုု ရဲ႕ ကိုု္ယ္စားလွယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တယ္ဆိုုျပီး အမည္ခံယူခြင့္၊ မ႑ပ္တိုုင္ေပၚတက္ပိုုင္ခြင့္ မရွိပါ။

ဒုုတိယ သဂၤါယနာတင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းဟာလည္း “တစ္ပါးခ်င္းသာ ရွိတဲ့၊ တစ္ဖြဲ႔တည္းပဲရွိတဲ့” သံဃာကိုု “တရားဝင္” ကိုုယ္စားျပဳဖိုု႔ ရဟန္းေမာက္မာေတြက ၾကိဳးစားတဲ့ ကိစၥကေန စခဲ့တာျဖစ္ျပီး သည္လိုုလုုပ္တာကိုု လံုုးဝ တရားမဝင္ေၾကာင္း အတိအလင္း တားျမစ္ခဲ့သလိုု ရဟန္းေမာက္မာေတြကိုု ဝန္ခံေစခဲ့ျပီး သာသနာကိုု ျပန္တည့္မတ္ခဲ့ရပါတယ္။

တပါးခ်င္း (individual) ကိုု ဝိနည္းေတာ္နဲ႔ − အကန္႔အသတ္မဲ့ လြတ္လပ္ေကာင္းမြန္စြာ မိမိဘာသာ က်င့္ၾကံပိုုင္ခြင့္−ေပးထားတဲ့ သာသနာမွာ ဘယ္လိုု ဖြဲ႔စည္းပံုုမ်ိဳး၊ဘယ္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေနတာကမွ တရားဝင္တယ္ဆိုုျပီး အစိုုးရအာဏာ နဲ႔ ‘ရဟန္း’ ကုုိ ‘သီးသန္႔ အဖြဲ႔အစည္း’ ဝင္ တခုု ျဖစ္မွရတယ္လိုု႔ ဆိုုျပီး ေျပာင္းျပန္ ပိုုင္းျဖတ္သတ္မွတ္ပိုုင္ခြင့္ လံုုးဝမရွိပါ။ မည္သည့္ အစိုုးရဥပေဒ ႏွင့္မွ “ရဟန္း” ဆိုုတာ ငါတိုု႔ သည္လိုု တရားဝင္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ခြင့္ျပဳမွ၊ ငါတိုု႔ ေနရာခ်သလိုု ေနမွ ရတယ္ဆိုုျပီး စီမံလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မရွိပါ။

ဗုုဒၶသာသာနာ ဟာ မည္သည့္ လူပုုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုုဂၢိဳလ္၏ အာဏာစက္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ကိုုယ္စားျပဳ (၍ညႊန္ၾကား၊ေတာင္းဆိုု) ေအာက္တြင္မွ မရွိပါ။

ဒါေၾကာင့္ သည္လိုုမ်ိဳး သမုုဒၵရာၾကီးကဲ့သိုု႔ က်ယ္ေျပာလြတ္ေျမာက္တဲ့ ဗုုဒၶသာသာနာမွာ ရဟန္းကိုု “အဖြဲ႔အစည္း” နဲ႔ “အစိုုးရအာဏာ”နဲ႔ ကန္႔သတ္ အသတ္မွတ္ခံရမယ္ဆိုုျပီး စည္းေဝးေနတဲ့ ဂိုုဏ္ေပါင္းစံုု အစည္းအေဝး ဆိုုတာမ်ိဳးေရာ၊ ဒါမ်ိဳးကိုု ေတာင္းဆိုုျပေနတဲ့ (ဗုုဒၶဘုုရားရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းဓမၼ ကိုု ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး) ဘုုန္းၾကီးေခါင္းေဆာင္ တက္လုုပ္ေနတဲ့ ဘုုန္းၾကီးေတြရဲ႕ လုုပ္ရပ္ေတြဟာ ဗုုဒၵရဲ႕ မူရင္း တရားဓမၼအရ “တရားဝင္” ျခင္း လံုုးဝ မရွိေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ ေၾကျငာအသိေပးလိုုပါတယ္”

အခုုတင္ျပခဲ့သေလာက္ လုုိရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ဗမာျပည္က ‘ေထရဝါဒ ဗုုဒၶသာသနာ’ ဆိုုသည္တြင္ အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူက တဆင့္ခံ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ‘သံဃအဖြဲ႔အစည္း’ ကေန၍ ေပးသနားေသာ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာလွ်င္ “ရဟန္းသံဃာ” ဟုု ခံယူပိုုင္ခြင့္ေပးထားေသာ စနစ္ယုုတ္ပဲ့ၾကီး — ဘုုရင့္အာဏာက ဘာသာသာသနာ၏ အထက္မွာ လာေန၊ ဘာသာ သာသနာကိုု အစိုုးရဆိုုးတိုု႔က ေခတ္အဆက္ဆက္ လိုုရာပံုုသြင္းထားေသာ ကိစၥအျပင္ — သည္ဘက္ ေမာ္ဒန္ေခတ္မွာ သီတဂူ၊ဝီရသူ စေသာ ေခတ္မီအျမင္က်ယ္ ဘုုန္းၾကီးဆိုုသူတိုု႔သည္ ဤ ပံုုစံခ်ဘာသာ သာသနာၾကီးကို ဘဝင္တလံုုးတပ္ျပီး ၾကိဳးကိုုင္ခ်င္ — အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ အာဏာကိုု ခြဲေဝရယူရန္ မက္ေမာစြာ ၾကိဳးစားေနသည့္ ကိစၥ — ဒါမ်ိဳး သာသနာကိုု ဝီရသူ နဲ႔ သီတဂူရဲ႕ ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စေအာက္မွာ ရွိတဲ့ သာသနာ ျဖစ္လာေစရန္ဟုု ၾကိဳးစားေနသည့္ကိစၥကိုု ဤသူတိုု႔ကေနျပီး သာသနာၾကီးကိုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္း ဟုု အထင္ျမင္ခံလိုုျခင္းတိုု႔သည္ ဗုုဒၶ၏ မူလ လမ္းညႊန္ခ်က္အရလည္းေကာင္း ၊ မူရင္း တရားဓမၼအရလည္းေကာင္း ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ လုုပ္ရပ္တိုု႔ မဟုုတ္ေၾကာင္း ဆိုုသည္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ တင္ျပလိုုရင္း ပါတည္း။

သည္ေနရာမွာ ဝီရသူလိုုလူမ်ိဳးသည္ သူလုုပ္တာေတြ မဟုုတ္မွန္းသိသည့္ စိုုးရြံ႔႔စိတ္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္သည္ကိုု ကြ်န္ေတာ္ လူကဲခတ္ၾကည့္သေလာက္ ရိပ္မိသိရွိပါသည္။ ျပစ္မႈမ်ားစြာကိုု က်ဳးလြန္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ၊ မိမိသည္ ျပစ္မႈတိုု႔ကိုု က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဟုု သံသယဝင္ သိရွိထားသည့္ ဝီရသူမွာ တစံုုတခုုေသာ အတိုုင္းအတာေလာက္ အထိ ေဝဖန္စဥ္းစားႏိုုင္ေသာ အသိဥာဏ္မ်ိဳးရွိ ၊ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ၄င္းသည္ ေနာင္တအၾကီးအက်ယ္ရ ဝန္ခံႏိုုင္ပါသည္။ သီတဂူလိုု လူမ်ိဳးကေတာ့ ဒါမ်ိဳး ေဝဖန္ႏိုုင္ေသာ အသိဥာဏ္မ်ိဳးလည္းမရွိ ၊ လူျပိန္းသက္သက္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းတြင္ သားရဲတိရစၦာန္ အေျခခံမူလစိတ္ (Primitive instincts) လႊမ္းမိုုးသူ ျဖစ္ရကား ထုုိသူမ်ိဳးသည္ “မွားယြင္းယုုတ္မာေသာ အယူဝါဒ အျပဳအမူ” တိုု႔ကိုု “ဗုုဒၶတရား” ဟုု အသိအမွတ္ျပဳ ျဖန္႔ေဝဖိုု႔ အားထုုတ္ဖိုု႔ရန္ မရွက္မေၾကာက္သူ ပါတည္း။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဗမာဗုုဒၶဘာသာ သူသူငါငါတိုု႔သည္ “ေထာင္ထြက္ မြတ္စ္ဆလင္မုုန္းတီးေရး လုုပ္တဲ့ ဝီရသူသာ ဆိုုးတာပါ၊ ဗမာလူမ်ိဳး ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကိုု ပရဟိတ အလုုပ္ေတြကိုု တစိုုက္မွတ္မွတ္ လုုပ္တဲ့ သီတဂူကေတာ့ သူ႔စိတ္ရင္း မဟုုတ္ပါဘူး” ကိုုးကြယ္ရာ ေလာက္ေလာက္လားလား မရွိခဲ့ေသာ ဗမာျပည္တြင္ သူတိုု႔ စိတ္မွန္းကေလးႏွင့္ လွမ္းၾကည္ညိဳခဲ့ရေသာ “သီတဂူဆရာေတာ္ဘုုရားၾကီး” ဟူေသာ မိမိ၏ “အတၱပံုုရိပ္ကေလး” ေပ်ာက္ျပယ္သြားမွာ စိုုးရိမ္၊ ဤ လူယုုတ္မာ တေစာက္ကန္းအတြက္ ေျဖေတြး ေတြးေပးတတ္ပါသည္။

ဒါကိုုလည္း ကြ်န္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အျပစ္မတင္လိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ေထာက္ျပေဝဖန္လုုိသည့္ အခ်က္မွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔တေတြဟာ စဥ္းစားသံုုးသပ္စရာ အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုုဘဲႏွင့္၊ မၾကာမၾကာဆိုုသလိုုလည္း ဒါ့ထက္ဆိုုးဝါးတတ္သည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား ကြ်န္ေတာ္တိုု႔တြင္ လံုုးဝ ေပ်ာက္ဆံုုးကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ တခုုခုုကိုု ေရြးခ်ယ္ ဆံုုးျဖတ္တတ္ရပါသည္။ ေနာင္ခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔တြင္ စဥ္းစား သံုုးသပ္စရာ အခ်က္အလက္တိုု႔ကိုု ျပည့္ျပည့္စံုုစံုု ရရွိလာခဲ့ေသာ္ ငါတိုု႔သာ ယခုုကဲ့သိုု႔ အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုုစံုု သိရွိနားလည္ထားခဲ့မိပါလွ်င္ ငါတိုု႔ ဒါမ်ိဳးကိုု ယခင္က ေရြးခ်ယ္လိုုက္မိမွာ မဟုုတ္ ဆိုုေသာ သေဘာကိုု အသူသည္ တံုု႔ျပန္ျငင္းခံုုႏိုုင္ပါအံ့။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဤပုုဂၢိဳလ္တိုု႔ကိုု ေဝဖန္ရာတြင္ (ခုုခါမွာ တႏိုုင္ငံလံုုး အတိုုင္းအတာနဲ႔ နည္းေပးလမ္းျပ အျမစ္တြယ္ ခုုိင္မာလာျပီျဖစ္တဲ့) ဘုုရားအာေဘာ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ျပီး လိမ္ညာလွည့္ျဖားတဲ့ ဘုုန္းၾကီးကေဝ အတတ္ေတြ၊ အျပဳအမူေတြဆိုုတာ ဘယ္လိုုဟာမ်ိဳးလဲဆိုုတာကိုု ျပလိုုရင္းသာ ျဖစ္ျပီး ေနာင္ခါမွာ ပရိသတ္အေနျဖင့္ ဝီရသူ၊ သီတဂူ ရယ္လိုု႔မွမဟုုတ္၊ မည္သိုု႔ေသာ ရဟန္းဟာ တရားဓမၼႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံ၊ အစစ္အမွန္ ရဟန္းမဟုုတ္ ၊ ကိုုးကြယ္ရာလိုု႔ မသတ္မွတ္ႏိုုင္ ဆိုုတာကိုု အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုုစံုု ပိုုမိုုရရွိ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုုင္ျပီး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တိုု႔ကိုု သံုုးသပ္လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ဖိုု႔ဌာ ကူညီေပးဖိုု႔သာ ကြ်န္ေတာ့္စာ၏ လိုုရင္းေပတည္း။

အေျခခံသားရဲတိရစၦာန္စိတ္ (Primitive instincts) ဆိုုတာ အိပ္စားကာမ ဤသံုုးဝသာ သိေသာစိတ္လိုု႔ မဆိုုလိုုပါ။ ဆိုုလိုုရင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုး၏ လူ႔သဘာဝတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ “အေျခခံ စိတ္ခံစားမႈ” (basic instincts) တိုု႔ကိုု ရွက္ေၾကာက္ေဝဖန္တတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ အသိတရား (higher cognitive functions) တိုု႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ပဲ့ျပင္မႈ မရွိဘဲ ၄င္းအေျခခံ စိတ္ခံစားမႈ အတိုုင္း (တိရစၧာန္တိုု႔အတိုုင္း) လိုုက္လံ လိုုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔သည္ Primitive instincts (ဝါ) အေျခခံသားရဲတိရစၦာန္စိတ္ ျဖင့္ ျပဳမူေသာ အျပဳအမူ၊ တနည္းအားျဖင့္ သားရဲတိရစၧာန္ အျပဳအမူဟုု ေခၚတြင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္လည္း “မိမိ၏ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈသာ ပဓာန” ဆိုုေသာ သေဘာႏွင့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့စြာျဖင့္ အေျခခံမူလ အတၱစိတ္အတိုုင္း အရွက္အေၾကာက္ ဆင္ေျခတံုုတရားမရွိ ေျပာဆိုုလုုပ္ကိုုင္တာ မွန္သမွ်ကိုု Primitive instincts လိုု႔ ေခၚေဝၚႏိုုင္ပါသည္။ တခုု သတိထားအပ္သည္မွာ ဒီမိုုကေရစီ ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ လူ႔ေဘာင္စနစ္ တိုု႔ဆိုုတာဟာ ဤ primitive instinct တိုု႔ကိုု ျပည္သူျပည္သား တစ္ဦးခ်င္းမွ မိမိကိုုယ္ကိုု အသိတရားတိုုးျမွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္ႏိုုင္ရန္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ျပီး လံုုးစည္းစနစ္ကိုု ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လူ႔ေဘာင္ (Totalitarian system) တိုု႔ကမူ ျပည္သူျပည္သားမ်ားတြင္ ၄င္း “အေျခခံ စိတ္ခံစားမႈ” တိုု႔ လႊမ္းမိုုးျဖစ္ေပၚေစရန္ တမင္ ပံုုစံသြင္းကာ၊ ဒါ့ထက္ျပင္ ဆိုုးဝါးလွသည္မွာ ထိုုလံုုးစည္းလူ႔ေဘာင္တိုု႔သည္ သားရဲတိရစၧာန္စိတ္ လႊမ္းမိုုးသူတိုု႔ကိုုသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ ေပးျခင္း၊ ျဖစ္လာျမဲ ျဖစ္ျခင္း ဟူသည့္ အစဥ္အလာဆိုုးတိုု႔ ရွိပါသည္။ တကယ္ေတာ့ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ သမိုုင္း တေလွ်ာက္လံုုး ကိုု ရုုိးရိုုးေလး သံုုးသပ္လွ်င္ လူသားသည္ မိမိ၏ primitive instinct ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ရန္ ၄င္းႏွင့္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ နဘမ္းလံုုးေနရေသာ ျဖစ္အင္ဟုုလည္း ရူႏိုုင္ပါသည္။

ဟုုတ္ကဲ့၊ အေျခခံ သားရဲတိရစၧာန္စိတ္ဆိုုတာ ဗုုဒၶတရားႏွင့္ ေျပာမည္ဆိုုလွ်င္ ပဌာန္းတရားေတာ္လာ မူလေရေသာက္ျမစ္စိတ္ သံုုးမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုုိ႔မွာ lust – ငါမွငါ၊ ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့ကြ်န္၊ ငါ့သခင္ စေသာ အုုပ္စီးလိုုသည့္ ခက္ထန္သည့္ အာသီသ)၊ malice – တစ္ဖက္သူကိုု မုုန္းတီးရန္လိုုမႈ၊ delusion – ေရွ႕စိတ္ႏွစ္မ်ိဳးကိုု တရားမွန္ကန္ျဖစ္သည္ဟုု ေထာက္ခံေသာ အသိတရား (ဝါ) ေရွ႕စိတ္ႏွစ္မ်ိဳးကိုု ထိန္းကြပ္ျပဳျပင္ရမည္ကိုု မသိေမ့ေလ်ာ့ေသာ ေမာဟတရား၊ ဤ သံုုးမ်ိဳးပါတည္း။ တနည္းအားျဖင့္ အကုုသိုုလ္စိတ္မွန္သမွ်သည္ ေမာဟကိုု အေျခခံသည္ဟုုလည္း ဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္လည္း ဆိုုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ေမာဟ လႊမ္းမိုုးရင္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အသိတရားမ်ားျဖစ္ေသာ ရွက္ေၾကာက္ထိန္းကြပ္ရန္ ဟူေသာ ဆင္ျခင္မႈသည္ အာရုုံမွာမသက္ဝင္၊ မိမိ၏ အုုပ္စီးလိုုမႈ ၊ ရန္လုုိမုုန္းတီးမႈတိုု႔ကိုု အေတာမသတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ပါတည္း။

ေမ့ေလ်ာ့မႈဟုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ လြယ္လြယ္ေခၚေသာ ေမာဟကိုု အဘိဓမၼာသေဘာအားျဖင့္ ထပ္ျပီး ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုု႔ ရပါေသးသည္။ ပထမ တျခမ္းမွာ “အရွက္အေၾကာက္မရွိျခင္း” (non-fear) ႏွင့္ ေနာက္တျခမ္းမွာ “ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ =အေျခခံမူလစိတ္ ေလာဘေဒါသတိုု႔ျဖင့္ လႊမ္းမိုုးလုုပ္ေဆာင္သည္ ကိုု မွန္သည္ဟုု မထီမဲ့ျမင္ အတည္ျပဳျခင္း” (disrespect) တိုု႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဘိဓမၼာေကာသက်မ္း အလိုု ရွိရွိသမွ် အကုုသိုုလ္တရားမွန္သမွ်သည္ ဤ ေမာဟႏွစ္ပါးကိုုသာ အေျခခံပါသည္။ ဤေမာဟႏွစ္ပါးကို အဆင့္ျမင့္ အသိတရား (ခႏၲီ၊ ကရုုဏာ၊ သစၥာ စသျဖင့္) တိုု႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ျခင္းမရွိ ၊ သည္ေမာဟႏွစ္ပါး နဲ႔ လုုပ္တာဟာ တရားသည္ဟုု ယူလွ်င္ ကမာၻအဝွမ္း အကုုသိုုလ္စိတ္ေတြ ၊ ၾကီးႏိုုင္ငယ္ညွင္း အကုုသိုုလ္ အျပဳအမူေတြ မ်ိဳးစံုု လႊမ္းမိုုးျပန္႔ပြားသြားပါလိမ့္မည္။ တကယ္ေတာ့ ေခတ္ေပၚစိတ္ပညာပိုုင္းက မီးေမာင္းထိုုးျပေသာ sense of insecurity (ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ မလံုုျခံဳေသာစိတ္) ႏွင့္ ဗုုဒၶအဘိဓမၼာကလာေသာ လူသားတိုုင္း၏ မူလဘူတ စိတ္အေျခခံတြင္ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ (disrespect (ဝါ) violence) တိုု႔သည္ သေဘာတရား မ်ားစြာ ဆင္တူပါသည္။

ဤ အေျခခံသေဘာကိုု ျပသျပီးေနာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ သီတဂူဘုုန္းၾကီးကိုု “အေျခခံသားရဲ တိရစၧာန္စိတ္ လႊမ္းမိုုးသူ” ဟုု ေျပာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတိုု႔ကိုု ရွင္းျပႏိုုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ ပုုဂၢလ တစ္ဦးခ်င္း အေနႏွင့္ကေတာ့ လကၡဏာပညာကိုု အတိုုင္းအတာ တစံုုတရာအထိ ကြ်မ္းက်င္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ နားလည္ခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္ သီတဂူ၏ လက္ဖဝါးက လကၡဏာကိုု တခ်က္ျမင္လိုုက္ရုုံႏွင့္ တန္းသိပါသည္။ ၄င္းသည္ မူလဘူတ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္စိတ္ (disrespect/ violence) လႊမ္းမိုုးသူ တဦးျဖစ္ျပီး ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္အစိုုးရ၏ အၾကမ္းဖက္စိတ္ကိုု အသားေပးေသာ ပံုုစံခ်ဒီဇိုုင္း အရ စင္ေပၚေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ တပ္အပ္မေျပာႏိုုင္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာကိုုင္တိုု႔ ဖက္တြင္ လကၡဏာပညာကိုု အထူးကြ်မ္းက်င္သူတိုု႔ ရွိႏိုုင္ျပီး ဘုုန္းၾကီးေတြ၏ ၾကန္အင္ လကၡဏာတိုု႔ကိုု ၾကည့္ကာ “သည္ကိုုယ္ေတာ္ကျဖင့္ လကၡဏာဆိုုးလြန္းတယ္ဟ၊ သူ႔ကိုု ထိပ္တန္းျဖစ္ေအာင္ တင္ေပးလိုုက္” ဟုု အရင္ကတည္းကလည္း ၾကိဳလုုပ္ထားလည္း လုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။ လံုုးစည္းႏိုုင္ငံတိုု႔တြင္ “ပံုုစံခ်ျခင္း” ဆိုုသည္မွာ ပံုုျပင္လွလွကေလးေတြ ေျပာေနသလားဟုု ထင္ရေလာက္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဆန္းတၾကယ္ ၾကံေဆာင္တတ္ၾကျပီး ဒါမ်ိဳးဟာလည္း မလုုပ္ထားဘူးလိုု႔ ေျပာလိုု႔ မရပါ။ သာသနာ တစ္ခုုလံုုး သူ႔လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဆိုုတာမ်ိဳးကိုု ဦးေႏွာက္ေကာင္းေသာ လူေတြ ဝင္လာျခင္းမရွိေစရန္ စီမံခဲ့ေသာ အစိုုးရအတြက္၊ ေဗဒင္ယၾတာ ယႏၲရားဆိုုတာကိုု ၄င္းတိုု႔ အာဏာ တည္ျမဲေရး အတြက္ ယံုုၾကည္ကိုုးကြယ္ေသာ စစ္အာဏာကိုုင္တိုု႔သည္ လကၡဏာ ဖတ္ျပီး အယုုတ္မာဆံုုး လူကိုု နာမည္ၾကီးေအာင္ လုုပ္ေပးဖိုု႔ ပင့္တင္ေပးဖိုု႔ ဆိုုတာဟာလည္း ခက္လွေသာ ကိစၥမဟုုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သိပၺံနည္းက် မ်က္ျမင္အေထာက္အထား လက္ဆုုပ္လက္ကိုုင္ မရွိေပမယ့္ ဒါမ်ိဳးကိစၥဟာလည္း ျဖစ္ႏိုုင္ေလာက္သည္ ဟုု အေျခအေန ႏွင့္ ရလဒ္တိုု႔ကိုုယွဥ္ထိုုး ၊ ရလဒ္ကေန ေျပာင္းျပန္ျပန္စဥ္းစားကာ ကြ်န္ေတာ္ယူဆမိသည့္ အတိုုင္း၊ ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုသည့္ Primitive instincts လႊမ္းမိုုးသူတိုု႔သာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမႈဆိုုတာကိုု ေလးနက္ေစလိုုသည့္အတိုုင္း ဒါမ်ိဳး “လူေရြးပြဲ” အၾကံအစည္မ်ိဳးကိုုလည္း ထည့္ယူစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ အျဖစ္ တင္ျပလိုုက္ပါသည္။ ဂ်ာမနီမွာနာဇီေခတ္မွာလည္း ဟင္းမလား သည္ နာဇီလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု ၾကန္အင္လကၡဏာကိုု ၾကည့္၍သာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ သမိုုင္း အထင္အရွား ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

အခုုတခါ ကြ်န္ေတာ္သည္ တရားဓမၼနည္းလမ္းအားျဖင့္ပင္လွ်င္ သီတဂူပုုဂၢိဳလ္၏ အေျခခံစရုုိက္လႊမ္းမိုုးမႈကိုု အခိုုင္အမာ ျပဳရပါအံ့။ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သူ၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤဝိဇၹာစေသာ အတတ္မ်ိဳးတြင္ အာရုုံရွိသူသည္ ဤပုုဂၢိဳလ္၏ အသံကိုု ၾကားရုုံႏွင့္ပင္ ၄င္းပုုဂၢိဳလ္သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ အေျခခံမူလ သားရဲတိရစၧာန္စိတ္မ်ား အျပင္းအထန္ လႊမ္းမိုုးႏိုုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ သိနားလည္ႏိုုင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ သည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ လူအမ်ားအေနျဖင့္ ရူပ္ေထြးစရာ ျဖစ္ရသည္မွာ ဤသူ တဦးတည္းကပင္ အဆင့္အတန္း အလြန္ျမင့္လွေသာ အယဥ္ေက်းဆံုုး ဗုုဒၶတရားတိုု႔ကိုု အသံေနအသံဝါၾကီးႏွင့္၊ ပါဠိကမၼဝါေတြ သံုုးကာ ေဟာေျပာရြတ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ အဆင့္ျမင့္တရားကိုု ေဟာေျပာရြတ္ျပသူသည္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ အဆင့္ျမင့္အသိတရား ရွိသူဟုု မွတ္ရမေပလိမ့္။ ဒါမ်ိဳး မဟုုတ္ပါ၊ ဤသူေဟာေသာ တရားသည္ “ယဥ္ေက်းလိမၼာ အဆင့္ျမင့္တရား” မဟုုတ္သလိုု ေဟာေျပာေသာ ဤသူသည္လည္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ အဆင့္ျမင့္အသိတရား ရွိသူ မဟုုတ္ပါ။

ငါတိုု႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသိုု႔ ဆိုုႏိုုင္သနည္းဆိုုေသာ္ ဗုုဒၶဝါစန (ဝါ) ဗုုဒၶျမတ္စြာကိုုယ္တိုုင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ႏူတ္ထြက္စကားကိုု နာယူနားလည္ႏိုုင္ခဲ့သျဖင့္ ဤသိုု႔ တပ္အပ္ ဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ အဂၤုုတၱရ နိကာယ္ ၃.၃၇ လာ “ဘုုရင္ေတြ ေဟာတဲ့တရား” ဟုု အမည္ရသည့္သုုတၱန္ကိုု ငါတိုု႔ တခဏမွ် နာယူၾကည့္ၾကပါစိုု႔။

“ရဟန္းတိုု႔၊ အတိတ္တခါက နတ္တိုု႔၏ ဘုုရင္ျဖစ္သူ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတိ ံသာနတ္ရြာက နတ္ျပည္သူ နတ္ျပည္သားတိုု႔ကုုိ ဤသိုု႔ တရားေဟာေလ၏

ေမာင္ရင္မယ္မတိုု႔၊
ငါသိၾကားကဲ့သိုု႔ က်င့္ၾကံခ်င္သူသည္
အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဥပုုသ္သီလကိုု
ေစာင့္ထိန္းၾကပါ

တစ္ဆယ့္ေလးရက္၊ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ လျပည့္လကြယ္
လဝက္ ရွစ္ရက္ေျမာက္မွာလည္းေကာင္း
ဥပုုသ္သီလကိုု
ေစာင့္ထိန္းၾကပါေလာ့

ရဟန္းတိုု႔၊ ဤသိုု႔ ဆိုုေပမယ့္လည္း နတ္တိုု႔ကိုု အုုပ္စိုုးရေသာ သိၾကားမင္းသည္ ဆိုုးဝါးစြာ တရားကိုု ေရရြတ္ေနျခင္း ျဖစ္၏၊ ဤသိုု႔ ေရရြတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရရြတ္ျခင္း မဟုုတ္။

ဘိကၡဳတိုု႔၊ အသိုု႔နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာလကၡဏာ ရွိသည့္ စကားကိုု ဆိုုပါလ်က္ႏွင့္ ဆိုုးဝါးေသာ ေရရြတ္ျခင္းဟုု ငါဘုုရား ဆိုုရပါသနည္း။

သိၾကားမင္းသည္ အုုပ္စီးလိုုမႈ ေလာဘ၊ မုုန္းတီးစက္ဆုုပ္မႈ ေဒါသ၊ ရွက္ေၾကာက္ရမွန္း မသိေသာ ေမာဟတိုု႔ျဖင့္ ဖံုုးလႊမ္းကာ တရားကိုု ေဟာေျပာ၏။ ဤသိုု႔ အေျခခံစိတ္ရင္းထားရွိမႈ မစင္ၾကယ္သူသည္ တရားဓမၼ ကိုု (အမ်ားသူငါ ေရွ႕ေမွာက္) ေျပာဆိုုေရရြတ္ရန္ မတင့္တယ္ေသာေၾကာင့္ ေပတည္း”

တကယ္ေတာ့ တရားဓမၼဆိုုတာ စာသား စကားခ်ည္းသက္သက္သာ ဆိုုရင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အသံၾသဇာ အေကာင္းဆံုုးလူေတြနဲ႔ အသံသြင္း ဖိုုင္ေတြလုုပ္ျပီး ပေလယာေတြ၊ ကြန္ျပဴတာေတြ၊ တီဗြီေတြကိုု တသက္လံုုး ေဟာေျပာခိုုင္းေနရုုံေပါ့။ တကယ္ေတာ့ “တရားဓမၼ” ဟုုတ္လား၊ မဟုုတ္လား ဆိုုတာကိုု သတ္မွတ္ဖိုု႔ ဆိုုတာကိုုက စာသားထက္ ေဟာေျပာေနတဲ့ပုုဂၢိဳလ္ကေနျပီး တရားကိုု အမွန္တကယ္ၾကည္ညိဳ၊ ထိုုးထြင္းနားလည္မႈ နဲ႔ စိတ္သေဘာထား ျဖဴစင္မႈ အေပၚမွာ မူတည္တာပါ။ သည္လိုုပါပဲ၊ အေျခခံမူလစိတ္ေတြ အၾကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုုးျပီး ေဟာေျပာေနတဲ့ သီတဂူ ပါးစပ္ကထြက္တဲ့ စာသားေတြဟာ ဆိုုးဝါးေသာ ေရရြတ္ျခင္းေတြ ပါ၊ တရားဓမၼလိုု႔ပင္ သတ္မွတ္လိုု႔ မရတဲ့ ေဟာေျပာမႈေတြပါ။ တရားဓမၼကိုု ေျပာဆိုုေရရြတ္ဖိုု႔ရန္ မထိုုက္တန္ေလာက္ေအာင္ အေျခခံေကာက္က်စ္စိတ္ထားရွိေနသူက ဗုုဒၶတရားေတြကိုု ဟန္ေဆာင္ပန္းေဆာင္လုုပ္ျပီး သူလိုုတဲ့ေနရာမွာ ခုုတံုုးလုုပ္အသံုုးခ်လိုု႔ “ဗုုဒၶတရားေတာ္ အစစ္အမွန္” သိကၡာမ်ားစြာက်ရတဲ့ အျဖစ္ရယ္ပါ။

သည္မွာလည္း ေမးစရာ ေမးခြန္းတခုု ရွိပါသည္ “လူအမ်ား မသိမတတ္တဲ့ လကၡဏာပညာ၊ အစိုုးရ လုုပ္ၾကံမႈစတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကိုု မသံုုးနဲ႔၊ သီတဂူဘုုန္းၾကီးမွာ အေျခခံမူလစရိုုက္ေတြ လႊမ္းမိုုးတယ္ဆိုုတာကိုု လူအမ်ားသိသာ ထင္ရွားေအာင္ နင္ေဖာ္ျပႏိုုင္မလား”

ဟုုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္အေသအခ်ာ ေဖာ္ျပႏိုုင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ လြယ္ကူစြာ ျမင္ႏိုုင္ေသာ တခ်က္မွာ အေျခခံသားရဲတိရစၧာန္ အမူအက်င့္ ၾကီးစိုုးေနေသာ မဘသ အဖြဲ႔ကိုု ၄င္းပုုဂၢိဳလ္က ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ ဂုုဏ္တင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၄င္းမွ မႏွစ္ျမိဳ႔သည့္ ‘ရန္သူ လူယုုတ္မာ အၾကံအစည္ေကာင္မ်ား’ ကိုု လူေရွ႕သူေရွ႕ အရွက္အေၾကာက္မရွိ တိုုက္ခိုုက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါကိုု ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္ပိုုင္း မဘသ အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ အထင္အရွား နားဆင္ ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။ (http://www.youtube.com/watch?v=njFM2wioiAU)

ဤအစည္းအေဝးတြင္ စကတည္းက ယဥ္ဆိုုသလိုု ဤပုုဂၢိဳလ္သည္ ဂိုုဏ္းသစ္ မဘသ အဖြဲ႔ၾကီးကိုု ဘုုရားရွင္ေခတ္က အဂၢသာဝက ႏွစ္ပါးႏွင့္ပင္ မနဳိင္းအပ္ မနိဳင္းရာ ခိုုင္းနိဳင္းခဲ့ပါသည္။ “ရဟန္းသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရွင္သာရိပုုၾတာ ႏွင့္ ရွင္ေမာဂၢလန္တိုု႔သည္ လဝက္မွ်သာ ရဟန္းအျဖစ္ကိုု ရၾကေသးေသာ္လည္း အားလံုုးကိုု ေက်ာ္ကာ ဘုုရားက ေခါင္းေဆာင္ “ရာထူး” ေပးလိုုက္ပါသည္၊ အဂၢသာဝကၾကီး ႏွစ္ပါးဟာ သူမ်ားထက္စြမ္းလိုု႔ လူသစ္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေနရာကိုု ရယူပိုုင္ဆိုုင္ စံစားခြင့္ ရွိေပသေပါ့၊ သည္လိုုပဲ အရွင္ဘုုရားတိုု႔ သံဃာအားလံုုးသည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းရွိသူ မဘသအဖြဲ႔သစ္ၾကီးကိုု သံဃာကိုု ဦးေဆာင္ခြင့္ေပးလိုုက္ပါ”

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ၾကားလည္းၾကားသာ၊ ျမင္လည္းျမင္သာပါ၏ ။ ဤပုုဂၢိဳလ္တြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုုတရားမဲ့စြာျဖင့္ အုုပ္စီးလိုုေသာ အေျခခံေလာဘစရုုိက္မ်ား ထူေျပာ၊ “ရာထူး” ရူးေနသည္မွာ အထင္းပါတည္း။ ဘုုရားသားေတာ္ဆိုုသူက ဒါမ်ိဳး ရာထူးရူးေနျခင္းမွာ သင္းကသာ မရွက္တတ္ေပမယ့္ ရွက္ေၾကာက္ဆင္ျခင္တတ္သူ ဗုုဒၶဘာသာဝင္တိုု႔အတြက္ အလြန္ ရွက္ဖိုု႔ ေကာင္းေသာ ကိစၥပါတည္း။ တကယ္ေတာ့ “ရွက္ေၾကာက္ျခင္း” ဆိုုတာသည္ လက္ရွိဗမာျပည္ကုုိ ဘာလိုု႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ ႏွစ္ရာစုုဝက္မက လႊမ္းမိုုးထားႏိုုင္ျခင္း ႏွင့္ မ်ားစြာ သက္ဆိုုင္ပါ၏။ တကယ္ေတာ့လည္း လံုုးစည္းစနစ္တစ္ခုု (totalitarianism) ၏ အသက္သည္ မရွက္မေၾကာက္သူ ၊ ဟီရိၾသတၱပတရား ကင္းမဲေန႔သူတိုု႔ကိုု ေနရာေပးထားတတ္စျမဲ ပါတည္း။ ဘာလိုု႔လည္းဆိုုေတာ့ လံုုးစည္းစနစ္ ခိုုင္ျမဲဖိုု႔ကိစၥမွာ အရွက္အေၾကာက္ ကင္းမဲ့ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကိုု အသိတရားမရွိ လုုပ္ေဆာင္ေပးသူတိုု႔ ရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုုင္ပါ၏။ ဒါေၾကာင့္ လံုုးစည္းစနစ္ကိုု ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အစိုုးရမင္းတိုု႔သည္ — အေျခခံ မူလစရုုိက္လႊမ္းမိုုးသူ၊ တနည္း အရွက္အေၾကာက္တရား ကင္းမဲ့ေနသူတိုု႔ကိုု — လူ႔ေဘာင္၏ ထိပ္တန္းသိုု႔ ေရြးခ်ယ္ေခၚငင္တတ္သလိုု၊ တဖက္တြင္ ထိုုသူမ်ိဳး ကိုုယ္တိုုင္တိုု႔ကိုုကလည္း လံုုးစည္းေခါင္းေဆာင္အာဏာကိုုင္တိုု႔ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့စြာ လိုုက္နာလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သျဖင့္သာ ထိပ္တန္းေနရာကိုု လိုုလိုုလားလား ဝင္ယူရဲၾကပါ သတည္း။

ငါတုုိ႔ ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစိုု႔၊ “မေဝဖန္ရဘူး”၊ “မျငင္းခံုုရဘူး”၊ “ဆရာဟာ ဘဝအရွင္သခင္”၊ “ငါတိုု႔ေျပာတာ ၏သည္မေရြးမွတ္” ဟူေသာ သေဘာအယူတိုု႔ လႊမ္းမိုုးေနေသာ ဗမာျပည္က အစိုုးရဘုုန္းၾကီးစာ ပညာေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ျပီး ေခါင္းေဆာင္ေနရာယူသူတိုု႔သည္ ဘယ္လိုုလူမ်ိဳးသာ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသနည္း။ ၄င္းလူတိုု႔သည္ ေကာက္က်စ္စြာ ေအာက္တန္းတမင္က်ေအာင္လုုပ္ထားေသာ ပညာေရးကိုု လိုုက္နာ အတည္ျပဳေပးေနသည့္ ပုုလင္းကြဲ ပုုဂၢိဳလ္တိုု႔သာ ျဖစ္လိမ့္ေပမေပါ့။ ဤသိုု႔ေသာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာမဲ့ ပညာေရးမ်ိဳးတြင္ မိမိသည္ အမ်ားအေပၚတက္၍ “ေအာက္တန္းစားပါေမာကၡ” ၾကီးလုုပ္ကာ “ဘုုန္းကံၾကီးသူ” ဟုု သာယာေနသူသည္ ေအာက္တန္းစား အေျခခံစရုုိက္ လႊမ္းမုုိးသူတိုု႔သာ ျဖစ္လိမ့္ေပ မေပါ့။ ဟုုတ္ကဲ့ ၊ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုုရင္းမွာ ဤသိုု႔ ေအာက္တန္းစားလူေတြကိုု ဘုုန္းရွင္ကံရွင္ ပါေမာကၡၾကီးမ်ား အျဖစ္ ဒီဇိုုင္းခ်ၾကံစည္ထားေသာ ပညာေရးမ်ိဳးကိုု အမွန္တကယ္ ပညာဥာဏ္ ထက္ျမက္ႏိုုးၾကားသူတိုု႔ဟာ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းလိမ့္မွာ မဟုုတ္သလိုု၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းမိျပန္လွ်င္လည္း လူေကာင္းလူေတာ္တိုု႔ မည္သည္ ဤပညာေရးမ်ိဳးကိုု အေႏွးနဲ႔ အျမန္ ဖဲခြာဖိုု႔ ၾကိဳးစားပါလိမ့္မည္၊ ၾကိဳးကိုုၾကိဳးစားလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

တနည္းတဖံုုအားျဖင့္ စိတ္ပညာအလိုု လိင္စိတ္ကိုု အေျခခံေသာ၊ ငါႏွင့္ငါသာ နိဳင္းစရာဟုု မေျပငမ္းငမ္း မာန္ၾကြေပ်ာ္ျမဴးျခင္း၊ အဂၤလိပ္အေခၚ lust ၊ ဗုုဒၶဓမၼ အလိုုအားျဖင့္ “အာသာေလာဘ” ဟူေသာ အဓမၼအေျခခံမူလစိတ္တိုု႔ ထင္းထင္းၾကီး ထင္ေပၚေနမႈသည္ သီတဂူေဟာၾကားေသာ တရားအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အထင္အရွားေတြ႔ႏိုုင္ပါ၏။ ၄င္း ပုုဂၢိဳလ္ ေဟာၾကားသာ တရားအမ်ားစုုသည္ “ငါတိုု႔ ဗုုဒၶဘာသာက ဘယ္လိုုဘယ္ဝါ သူမ်ားထက္ သာထူးျမင့္ျမတ္တာ = lust (ေလာဘ) ၊ ဘယ္လုုိေကာင္ေတြကေတာ့ျဖင့္ ဘယ္လိုု နိမ့္က်ေအာက္တန္းက်တာ = hatred (ေဒါသ)” ၊ ဒါ့အျပင္ ၄င္း ေလာဘစိတ္ ေဒါသစိတ္တိုု႔ကိုု သာယာလ်က္ ေဟာေျပာေနျခင္းတိုု႔ဟာ ၾကားတတ္ၾကည့္တတ္သူတိုု႔ အတြက္ ေပၚလြင္လြန္းပါ၏။

ေနာက္ျပီးလည္း ခက္သည္မွာ ဒါမ်ိဳး ဤပုုဂၢိဳလ္သည္ ေလာဘ ေဒါသစိတ္တိုု႔ျဖင့္ ဝင့္ၾကြားမာန္ေျမာက္ေနျခင္းကိုု ရွက္ရေၾကာက္ရမွန္း မသိတာအျပင္၊ ေလာဘေဒါသကင္းျငိမ္းေၾကာင္းကိုု ရည္ရြယ္ကာ ေပၚေပါက္လာေသာ — ၄င္းလိုု မစင္ၾကယ္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွ ေဟာဆိုုဖိုု႔ရန္ မထိုုက္တန္သည့္ ဗုုဒၶတရားတိုု႔ျဖင့္ — ၄င္း၏ အေျခခံ ေလာဘေဒါသစိတ္တိုု႔ကိုု ေရာပူူးလႊတ္ကာ ပရိသတ္ကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေနျခင္း ေပတည္း။

ငါတုုိ႔ ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကပါစိုု႔ “ငါတိုု႔ဟာ ဗုုဒၶတရားကိုု သိသည့္အတြက္ တျခားေကာင္ေတြထက္ ငါတိုု႔သည္ ပိုုျပီး ေလာဘေဒါသ ကင္းျငိမ္း သာလြန္မြန္ျမတ္သူတိုု႔ျဖစ္သည္” ဟူေသာ တရားစကားမ်ိဳးသည္ ဘယ္လိုုနည္းနဲ႔မွ တစံုုတဦးကိုု ေလာဘ ေဒါသ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ မရွိပါ။ “I desire peace” (ငါသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု လုုိလားသည္) ဟုု ဆိုုသူသည္ “လိုုခ်င္ေနသေရြ႔” ဘယ္ေတာ့မွ မျငိမ္းခ်မ္းႏိုုင္၊ ဤသူသည္ လူလိမ္ေပတည္း။ ဒါ့အတူ “ငါဟာ အျမတ္ဆံုုး ဗုုဒၶတရားကိုု သိလိုု႔ တပါးသူေတြ အားလံုုး ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္သူ”ဟုု စြဲယူေနသည့္သူက ေဟာေသာ — ဤ စိတ္ေအာက္တန္းစားႏွင့္ lust ထန္ေသာလူက — လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီျပေသာ‘အျမတ္ဆံုုး’ ဗုုဒၶတရားဆိုုတာသည္ — ေအာက္တန္းစား လူလိမ္တဦး၏ အတၱဖြင့္ထုုတ္ တရားသာ ျဖစ္ပါ၏။

ဒလိုုင္းလားမား၏ မည္သူတဦး တေယာက္ကမွ အႏွစ္မရွိျခင္း (သုုညတာ) ကိုု ခံယူနားလည္ကာ ရင့္က်က္ျပည့္ဝျငိမ္းခ်မ္းေသာ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ငါႏွင့္ငါသာ နိဳင္းစရာဟုု မိုုးမျမင္ေလမျမင္ ဘဝင္ဟပ္ေနေသာ သီတဂူပုုဂၢိဳလ္ကုုိ နိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ သကၤန္းဝတ္တာခ်င္း အတူတူ၊ ကတံုုးတံုုးထားတာခ်င္း အတူတူ၊ ဘုုရားသားေတာ္လိုု႔ ခံယူထားတာခ်င္းအတူတူ၊ အသက္အရြယ္ ခုုႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ခ်င္းလဲ အတူတူ ၾကည့္ရူမိသူတိုု႔မွာ ဘာမ်ားကြာပါသနည္း။ ဒလိုုင္းလားမား၏ မ်က္ႏွာသည္ lust ကိုု ပယ္သတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာခ်မ္းျမ ေရႊလဝန္းၾကီး ျဖစ္ပါ၏။ သီတဂူဘုုန္းၾကီး၏ မ်က္ႏွာမွာ lust တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္၊ ဘဝင္မွာ ဟုုန္းဟုုန္းမီးေတာက္ ေနေသာ မ်က္ႏွာမည္းမည္း ျပာပူခဲၾကီး ျဖစ္၏။ ထိုုသူႏွစ္ဦးလံုုးသည္ လူတုုိင္းကိုု “အနိစၥ၊ ဒုုကၡ၊ အနတၱ” လိုု႔ပဲေဟာေျပာမွာ ျဖစ္ပါ၏။ ဒါေပမယ့္ ဒလိုုင္းလားမားက ေျပာေသာ “အနိစၥ၊ ဒုုကၡ၊ အနတၱ” ဟာ ကိုုယ္ေတာ္ၾကီး၏ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ မူလစိတ္အေျခခံေကာင္းမွ ထြက္ေသာ တရားဓမၼ၊ လူသားတိုု႔၏ အသိတရား ျငိမ္းခ်မ္းဖိုု႔ရန္ လိုုလားေသာ ေစတနာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္၍ သီတဂူ ပုုဂၢိဳလ္ယုုတ္က ေျပာေနေသာ ‘အနိစၥ၊ ဒုုကၡ၊ အနတၱ’ မွာမူ ၄င္း၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မူလစိတ္ကိုု အေျခခံကာ ၊ ဤသိုု႔ လကၡဏာေရးသံုုးပါးကိုု အမ်ားကိုု ေဟာဆိုုျပရျခင္းသည္ မိမိ၏ အမ်ားထက္ ျမင့္ျမတ္သာလြန္ေၾကာင္း ခုုတံုုးသက္ေသၾကီး အျဖစ္ မွတ္ကိုုင္ မိန္႔ၾကားေနသည့္ မစင္ၾကယ္ေသာ တရားပါတည္း။

“ကုုလားေတြကိုု သည္းခံၾကပါ၊ ဒါေပမယ့္” ဟူေသာ သီတဂူပုုဂၢိဳလ္၏ စကားမွ “သည္းခံၾကပါ” ဟူေသာ စကားသည္ စာသားျခင္းတူေပမယ့္ ဗုုဒၶဝါစန မဟုုတ္။ အစအလယ္အဆံုုးေကာင္းေသာ ဗုုဒၶဝါစန ဟူသည္ ျခြင္းခ်က္မရွိ၊ “ကုုလားေတြကိုု” ဆိုုျပီး သီးသန္႔ခြဲထုုတ္ဖိုု႔လည္း မလိုု။ “ဒါေပမယ့္” ဟုုလည္း ဆက္ရန္ မရွိ။ ပညာမဲ့သူ ၊ ေဖာက္ျပန္သူ၊ အေျခခံ သားရဲတိရစၦာန္စရုုိက္ကိုု အမွန္တရားဟုု အတည္ျပဳေပးလိုုသူ၊ တရားဓမၼကိုု ေဟာဆိုုရန္ မစင္ၾကယ္သူ က ၄င္း၏ အေျခခံစိတ္ယုုတ္မာေတြမွာ မင္းမူေနေသာ “တရားတုု တရားမွား” (ေလာဘမူစိတ္ ၊ ေဒါသမူစိတ္၊ ေမာဟလႊမ္းစိတ္) ေတြကိုု တရားစစ္အျဖစ္ ေယာင္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ ျဖစ္စဥ္ဟုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔သည္ အေသအခ်ာ နားလည္သိျမင္ႏိုုင္ပါ သတည္း။

ခင္မင္စြာျဖင့္
ညိဳထြန္း
Ko Nyo Tun burmaenlightenment@gmail.com

လာအိုကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ ေလယာဥ္ပ်က္က် – Laos Deputy PM Douangchay Phichit ‘dies in plane crash’

လာအိုႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး အပါအ၀င္ ထိပ္တန္းစစ္ဘက္ အရာရွိၾကီးမ်ား လိုက္ပါလာေသာ စစ္ေလယာဥ္တစ္စီး ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယေန့ မနက္ပိုင္းက ပ်က္က်သြားခဲ့ သည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ေဒါင္ေခ် ပိခ်စ္ ႏွင့္ ဇနီး အပါအ၀င္ လူႏွစ္ဆယ္ လိုက္ပါလာေသာ အဆိုပါ ေလတပ္ပိုင္ ေလယာဥ္သည္ လာအိုျမိဳ့မွ မိုင္သံုးရာေက်ာ္အကြာ ဇင္းေခါင္းျပည္နယ္တြင္ ပ်က္က် ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး လူအေသအေပ်ာက္စာရင္းကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း လာအိုစစ္ဘက္က ေျပာၾကားသည္။

အိမ္နီးျခင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ကမူ အဆိုပါ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈတြင္ လူငါးဦး ေသဆုံးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသူ စစ္ဖက္ အရာရွိၾကီးမ်ားသည္ ဇင္းေဒါင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုသို့ တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Laos Deputy PM Douangchay Phichit ‘dies in plane crash’

Rescue workers search an air force plane crash site near Nadee village, in Xiangkhouang province in the north of the country May 17, 2014
Rescue workers searched through the smoking wreckage

Laos Defence Minister and Deputy PM Douangchay Phichit has reportedly been killed along with other senior officials in a military plane crash.

The aircraft came down in the northern province of Xiangkhouang, nearly 500km (311 miles) from the capital Vientiane where its journey began.

The Laotian news agency and the Thai foreign ministry said the minister and his wife had died in the crash.

Up to 20 people were on board, including the governor of Vientiane.

Laos Defence Minister Douangchay Phichit (2004 file photo)
Defence Minister Douangchay Phichit was reportedly travelling to an official ceremony

The officials are believed to have been travelling to an official ceremony in Xiangkhouang.

The official Laos news agency KPL said the plane that went down was an Antonov AN- 74TK-300 plane operated by the Laos air force.

Laos, a landlocked country of about seven million people, has an authoritarian communist one-party government and is one of Asia’s poorest nations.

It has a poor air safety record. Last October a civilian airplane crashed into the Mekong river in bad weather, killing all 49 people on board.

In 1998, a Vietnamese military aircaraft crashed in Xiangkhouang. All passengers on board, including a senior Vietnamese general, were killed.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-27452919

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ၿပီး စီး မႈႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ ငံ တြင္ က်င္း ပ သည့္ PGM အစည္း အေ၀းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ သတင္း စာ ရွင္း လင္း ပြဲ

https://www.facebook.com/photo.php?v=704711599574669&set=vb.523763414336156&type=2&theater

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌က်င္း ပသည့္ Partnership Group for Peace, Development and Democracy in Myanmar (PGM) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့မႈ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ကို ေမလ (၇)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္   ျပည္သူ႕ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ လူဦးေရႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ တြင္   ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဟု ေယဘုယ် ေျပာဆိုေနၾကေသာ္ လည္း ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ေကာက္ယူခဲ့စဥ္က လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေကာက္ယူမႈ မျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခြင့္ မရရွိခဲ့ဘူးဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္လအၾကာ ေမ ၂ ရက္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေပးေစလိုေသာ   ျပည္သူမ်ား၏   ေတာင္းဆိုခ်က္ အေပၚ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားက အဆိုျပဳတင္ျပလာမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသန္းေခါင္စာရင္းအစီ အမံသည္ ျပည္သူ၏ဆႏၵႏွင့္ အစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚ လာရေသာ အစီအမံတစ္ရပ္ ဟုလည္း ေျပာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီမႈျဖင့္ အဆင့္(၄)ဆင့္ပါ အစီအမံကို နာယကႀကီး ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုသန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မရွင္ကေရးဆြဲၿပီး အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆင့္(၄)ဆင့္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္၊ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းအဆင့္ စာရင္းဇယားမ်ား ျပဳစုျခင္းအဆင့္ႏွင့္ စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း အဆင့္တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ကြင္းဆင္း အသိပညာေပး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားၿပီး ဆံုးၿပီးေနာက္ မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၈၁၀ဝ၀ ခန္႔ရွိၿပီး စာရင္းေကာက္ေပါင္း ၉၀ဝ၀ဝ ခန္႔ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေပါင္း ၂၅၀ဝ၀ ခန္႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဤအဆင့္ သည္   စီမံခ်က္အဆင့္ (၂) ထဲက အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေကာက္ယူၿပီး ေမးခြန္းစာရြက္မ်ားကို ျပန္လည္စုစည္း သယ္ယူေနသည့္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ တစ္တိုင္းျပည္လံုးက ေကာက္ကြက္ ေနရာေပါင္း ၈၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္မွ ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္/တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းလမ္းမွ အဆင့္ဆင့္ သယ္ယူေနရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္အရ ေမလ ဒုတိယပတ္ အတြင္း ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္၏ ဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အထားမွားျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေကာက္ကြက္အားလံုးကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေကာက္ကြက္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ ေကာက္ကြက္ အလိုက္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ေရတြက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု နံပါတ္ႏွင့္ ေကာက္ကြက္စာရင္းခ်ဳပ္မ်ား အားစစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းထိန္းပံုစံမ်ား၊ ေျမပံုမ်ား ပါရွိျခင္း ရွိ/မရွိ ကိုလည္း စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ လဝကဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုး ဇြန္လကုန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း၏ တတိယအဆင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ စာရင္းဇယား ျပဳစုျခင္းကို စတင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုအဆင့္ကိုေတာ့ UNFPA အကူအညီျဖင့္ DRS Company က ေခတ္မီနည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယင္းမွာ အၾကမ္းဖ်င္း ကိုးလခန္႔ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ စီမံခ်က္ စတုတၳအဆင့္အျဖစ္ အေျခခံလူဦးေရ စာရင္းဇယား ျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလခန္႔တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ ေကာက္ယူၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံေနၿပီး စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စကင္နာ မဖတ္ခင္တြင္ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ စကင္နာ ဖတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္ၿပိဳင္ တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးသည္ ျပန္လည္ စုစည္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စက္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနေပၚ မူတည္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ လက္ဝယ္ကို ေမးခြန္းစာရြက္မ်ား အစံုအလင္ မေရာက္ရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အနည္းငယ္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊

ဤေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္သမွ်အေပၚ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယခင္သန္းေခါင္စာရင္း ကာလ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပသြား လိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း   ေနာက္ဆံုးေကာက္ ယူခဲ့ေသာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရမွာ ၃၅ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိ၍ ယေန႔ခန္႔မွန္း လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာရွိပါ ေၾကာင္း၊

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ လံုျခံဳေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၉၄၂ အုပ္စု၊ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၁၇ သန္းေက်ာ္ မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၃ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မေကာက္ယူ ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၁၀၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၉၀၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၈၆၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု ၄၁၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၅ အုပ္စုရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အၾကမ္းဖ်င္းရရွိထားေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စာရင္းေပါက္ေနေသာ ရြာမ်ားထဲမွ ေက်းရြာေပါင္း ၉၇ ရြာသာ စာရင္းေကာက္ရန္ က်န္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ ကြက္ျပည့္နင္း အျပည့္အဝေကာက္ခံ ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္ငါးခုရွိသည့္အနက္ ခ႐ိုင္သံုးခု အတြင္း၌သာ လူမ်ိဳးအမည္မွန္ ေျဖဆိုမႈမျပဳ၍ ေကာက္ယူရန္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္မွအပ က်န္ခ႐ိုင္မ်ားကို အျပည့္အဝေကာက္ယူ ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္က်န္ေနရာမ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူႏိုင္ေရး အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ညႇိႏိႈင္းေနပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုတစ္ႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ယခင္ႏွင့္ သိသိသာသာ ကြာျခားသည့္အခ်က္မွာ ယခင္အစဥ္အဆက္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာရင္းမေကာက္ခဲ့ရေသာ အထူးေဒသ(၂) ” ဝ ” ေဒသ၊ အထူးေဒသ (၄) မိုင္းလားေဒသ၊ ကိုးကန္႔ေဒသ စသည္တို႔အျပင္ ကရင္၊ မြန္၊ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ကယားအစရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ား၏ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္၊ ကြက္ျပည့္နင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ညီရင္းအစ္ကိုမ်ား အၾကား ထူးျခားစြာ ပူးေပါင္း   ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လြန္စြာမွ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ညီညြတ္ေရး ပံုရိပ္တစ္ခုဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ဟုလည္း ဆိုရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေကာက္ ယူခ်ိန္ တြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (UNFPA) က စိတ္ႀကိဳက္ေရြး ခ်ယ္ထားေသာ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ UK ၊ ဆြစ္ဒင္၊ ဆြီဇာလန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဂ်ပန္၊ နယ္သာလန္၊ အယ္လ္ေဗးနီးယား၊ တူနီးရွား၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ အီတလီ၊ တီေမာ၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ကင္မရြန္း၊ ဘူဂီနာဖာဆို၊ ကြန္ဂိုစေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳရွိ လူဦးေရပညာရွင္ ၂၃ ဦးႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာရွင္ ၂၃ ဦးေပါင္းစပ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၅ ခု ၊ ခ႐ိုင္ ၄၀ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂၀ ကို သြားၿပီး စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၆၀ က အိမ္ေထာင္စု ၁၈၀ဝ ႏွင့္ လူဦးေရ ၂၁၉၄ ဦးကို ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊

ေမးျမန္းခ်က္၊ ေျဖၾကားခ်က္၊ တံု႔ျပန္ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ဗြီဒီယို မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး Dr.Nancy Stiglar ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဩစေၾတးလ်၊ ဆြီဒင္၊ အဂၤလန္ (DEEID) တို႔ႏွင့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု သံုးသပ္ျခင္းမ်ား လုပ္သည့္အခါ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ အေပၚ ေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ား ထဲမွ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ျပရလွ်င္


– သန္းေခါင္စာရင္း အသိပညာေပး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ လြန္စြာေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊
– ေမးခြန္းပံုစံအပါအဝင္ ပစၥည္းမ်ား နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအထိ လံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေၾကာင္း၊
– ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း၊
– စာရင္းစစ္၊ စာရင္းေကာက္မ်ားအား အဆင့္ဆင့္စနစ္တက် သင္တန္းေပးထားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊
– စာရင္းေကာက္မ်ား ေဒသခံ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္ၿပီး လူထုအား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံၾကေၾကာင္း၊
– ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟုဆိုေသာ ျပႆနာမွလြဲ၍ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ေမးခြန္းအား လြတ္လပ္စြာ ေျဖၾကားၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစုတြင္ မူလရွိၿပီး လူမ်ိဳးအမည္မွန္ ေျဖသူမ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျဖသူအား လူမ်ိဳးအမွန္ကိုသာ ေျဖၾကားပါရန္ ရွင္းျပၾကေၾကာင္း၊
– အိမ္ရွင္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အတင္းအက်ပ္ေရးသားရန္ တိုက္တြန္းၿပီး ဆန္႔က်င္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါက စာရင္းေကာက္ယူမႈ မျပဳေတာ့ေၾကာင္း၊
-ယခု သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူခဲ့ျခင္းသည္ စမ္းသပ္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ကထက္ ပိုမိုျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းျဖင့္ ပါရွိပါေၾကာင္း၊ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါဝင္ေဆြးေႏြးမွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ျပရလွ်င္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ကိစၥအေပၚ အနည္းငယ္စိုးရိမ္ သည္မွလြဲ၍ က်န္နယ္ေျမေဒသ အားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္သျဖင့္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသမွရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီးမွ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သဘာပတိျဖစ္သူ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံပညာရွင္ Mr.Wemer Haug က ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းကို ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၃၀ မေကာက္ႏိုင္ခဲ့၍ မေကာက္ဖူးသည့္ ႏိုင္ငံဟုပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခုသန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းသည္ အမွားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့၍ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ မိမိတို႔ႏွင့္အတူ သန္းေခါင္စာရင္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕ (International Technical Advisory Board-ITAB) ႏွင့္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ကိုလည္း ဆက္ၿပီးတင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ ITAB အဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခ်က္အဆင့္တိုင္းကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ၁၄ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာလူဦးေရ ပညာရွင္မ်ားပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ITAB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါက စာရင္းျပန္ေကာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဟု အၾကံျပဳပါေၾကာင္း။ ITAB အဖြဲ႕၏ တြဲဖက္သဘာပတိျဖစ္သူ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံပညာရွင္ Mr. Wemer Haug က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို လိုက္နာရမည္ ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေနအထားေပၚ မူတည္စဥ္းစားရပါသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ Mr.Paulchaung ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသတြင္ လူမ်ိဳးအမည္ ျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ (Political Problem) ျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းပညာပိုင္း Technical နည္းျဖင့္ေျဖရွင္း၍ မရဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကမူ စာရင္းေကာက္ရန္ က်န္သည့္ Under count ကိစၥသည္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းတြင္ အစဥ္အၿမဲျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Under count မွာမူ Systematic Under count ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကနဦးအစပိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဧရိယာ အားလံုးနီးပါးကို ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနျဖင့္ ေမးခြန္းပံုစံ လက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရ စာရင္းကို ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ေနရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိတို႔သန္းေခါင္စာရင္း၏ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈႏွင့္ ေျဖၾကားမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ထိုအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မူတည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ကိစၥရပ္သာျဖစ္ၿပီး အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ေရာေထြး မစဥ္းစားသင့္ဘဲ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးတည္းက မူတည္စဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းထက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အရာအားလံုး ယိုယြင္းပ်က္စီးႏိုင္မႈ၊ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈ စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုပါ ဆက္စပ္ၿပီး မွ်မွ်တတ စဥ္းစားေပရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဟုလည္း ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ ကာလအတြင္း သံုးႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ တစ္ခန္းတစ္က႑ အေနျဖင့္ အက်ိဳးျပဳ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္လက္ခံထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအမ်ိဳးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံု က႑ေပါင္းစံုမွ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ ျပည္သူလူထု တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုအေပါင္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စား ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ PGM အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။