Category Archives: အေထာက္အထား

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္ ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)

Photo: ‎ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္
ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••အဘိဓမၼာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၂၃ စာပိုဒ္ (၄)ကိုၾကည့္ပါ။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ကဤသို႕ေဟာၾကား
ေတာ္မူေလသည္။

အ၀ီေႏၵယ် အပေမယ် ဧေကာ ဗုေဒၶါ၀ိပရီ နာမေတာ နတၱိ
အဓိပါယ္က အ၀ီေႏၵယ် အတုလံ
အပေမယ် အတုမရွိ ဧေကာ  တစ္ဆူတည္းေသာဗုေဒၶါ၀ိပရီ  အရွင္သည္ ( ထာ၀ရ အရွင္သည္ )
နာမေတာ းးး အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စားျခင္းေသာက္ျခင္း၊
ေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခား အျခား
နတၱိ းးးး ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

(ထာ၀ရ ဘုရားရွင္ ) ဆိုသည္မွာ အတုလံ၊ အတုမရွိ (ႏိႈင္းယွဥ္ ျပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်)ထိုတစ္ဆူတည္းေသာအရွင္
သည္အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ေသျခင္း၊စားျခင္းေသာက္ျခင္းေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခားေသာ(ဖန္ဆင္းခံလူမ်ားကဲ့သို႕ ) ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြတို႕့ဤျမတ္စြာဘုရားေဟာ
ၾကားခဲ့ေသာတရားကိုၾကည့္မည္ဆို
လွ်င္အိုနာေသျခင္းစားေသာက္ျခင္း ကာမတဏွာကင္းစင္ေသာအျခားျခားေသာကင္းစင္ေသာဘုရားရွင္သည္ မုခ်ဧကန္ရွိေနေခ်သည္ထိုသူမွာလူသါး
ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္။ေသျခင္းကင္းစင္ေသာထာ၀ရတည္ရွိေနေသာအရွင္ျဖစ္ေပ
မည္ထိုအရွင္သာအမွန္စင္စစ္ ခ၀ပ္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ အားထားရာ၊ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ေဂါတမလူသားျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလမ္းညႊန္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။ 

(သို႕ မဟုတ္ပါက ဤတရားသည္ မည္သည့္ အဓိပါယ္ေဆာင္ပါသနည္း)
ဟုေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ငါဘုရားကိုမကိုးကြယ္ၾက
နွင့္ ငါသည္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ မၾကာျမင့္မည္ငါသည္ရုပ္လည္း
ေပ်ာက္၊နာမ္ခႏၵာလည္းေပ်ာက္မည္
တည္း။ငါခ်န္ခဲ့ေသာငါ့တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ဆည္းကပ္ အားထားၾက။

ငါ့အား တ၇ားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့ေသာ"ငါ့ဘုရား ကိုသာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့ ´´ (သံႏၵယုတ္ကၡာဓမၼာနံနေမၼာေဟာတုက်မ္း )ဤတြင္ ငါ့ဘုရား ဟူသည္ မည္သူနည္း။ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေနေၾကာင္းလူသားအသီးသီးထံသို႕အေရာက္မဟာလူသားမ်ား၊တမန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ၀ဟီ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ား
ပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္တုပႏိႈင္းျပိဳင္၍ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အတုလံ၊ အတုမရွိေခ်။

တမန္ေတာ္အာဒမ္တမန္ေတာ္နူဟ္
္မိုးဇက္၊ေဂါတမ၊ေယရႈ၊မဟာ၀ီရ၊ခရစ္ရွနား၊နွင့္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ(မိုဟာမဒ္)စျကၤာ၀ဠာခပ္သိမ္း၏ဂရုဏါရွင္
صلي الله عليه وسلمတမန္ေတာ္
သူတို႕အေခၚအရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား )အားလံုးတို႕မွာလာျခင္းေကာင္းေသာ လူသားတမန္ေတာ္မ်ား၊ မဟာလူသားမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ေစတမန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ထိုလူသားဘုရားမ်ားမပြင့္ေပၚမွီတည္းကပင္တရားဆိုတာတည္ရွိေန
ေျကာင္း၊ထိုတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုတကိုယ္ရည္တကာယလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရေၾကာင္းကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္
ေခ်။ထိုတ၇ားသည္မည္သူ႕ထံမွလာပါသနည္း။မည္သူ႕ထံမွေတာင္းခံရပါသနည္း။(စဥ္းစားျကည့္ပါေတြးေခၚျကည့္)

ထိုတရားကို အလံုးစံု နားလည္ႏိုင္ရန္ သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကို မည္သူက ေပးသနည္း။ထိုတရားကို ရရွိေစရန္ မည္သူ၏အကူအညီလိုအပ္ပါသနည္း

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ထို
တရားႏွင့္သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္ပဥၥသိကၡနတ္သား၏အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။(ကဲြလဲြမႈလံုး၀မရိွပါ)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွာသံုးဆယ့္တစ္ဘံု
ေသာေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းလူ၊
နတ္၊ျဗဟၼာ အေပါင္းထက္ျမတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္းထိုအခ်ိန္ကဘုရားရွင္ မျဖစ္ေသးပဲဘု၇ားရွင္အျဖစ္သို့ေရာက္ရွိရန္က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနရေသာ သာမန္လူသာျဖစ္၍မိမိက်င့္စဥ္မွား
ယြင္းေနသည္ကိုမဆင္ျခင္မသံုးသပ္ တတ္ေသာေၾကာင့္မုခ်အကူညီယူခဲ့ရ
ေလသည္အျမင္မွန္ရျပီးမွသာဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္၏

တမန္ေတာ္ မိုဟာမဒ္၊မုိးဇက္၊ေယရႈႏွင့္ အျခားတမန္ေတာ္မ်ားသည္ထိုတရား
ႏွင့္သေဗညဳတၱညဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္
عليه السلامဂ်ိဗ္႐ာအီလ္
(ဖန္ဆင္းရွင္၏ေစတမန္နတ္သား)
၏ အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လူသားဟူသည္ ျမတ္ေသာ မဟာလူသားမ်ားအပါအ၀င္္ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိ၊ဖန္ဆင္းရွင္၏အမွီခိုလိုအပ္
ေၾကာင္းကၽြန္ုပ္တိုဆန္းစစ္သိႏိုင္
္ၾကေလသတည္း။

ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္သ်ွင္ျမတ္သခင္
သည္သာလ်ွင္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္
ေျကာင္းကမာၻမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
လက္ခံထားျပီးျဖစ္ရာမသိေသးေသာ
လူနည္းစုသိေစရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး

အလႅာဟ္သ်ွင္တပါးတည္းကိုသာခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္အစၥလာမ္သာသနာ၏အဓိကသစၥာတရားျဖစ္ျပီး

(ကုရ္အာန္(၅၁း၅၆)တြင္ထိုအသ်ွင္သည္သတၱ၀ါတို့အားအေျကာင္းမဲ႔ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ႔သည္မဟုပ္မိမိအားခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရန္ဖန္ဆင္းထါးေတာ္မူျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုပါရိွတယ္။ဒီေလာကကမာၻ
မွာလူသားတိုင္းအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္
ကိုသိတက္ဖို ့ရွာေဖြရန္တာ၀န္တရပ္
ပင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္တင္ျပအပ္ပါတရ္။

ထို ့ေျကာင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူတို ့၏လုပ္က်ံလီဆယ္ထားေသာ က်မ္းတုမ်ားျဖင္းဖဲြ႔စည္းထားေသာသာသနာမဟုပ္ေခ်။စစ္မွန္ေသာသာသနာပင္ျဖစ္ေျကာင္းအသိေပးတင္ျပအပ္ျခင္းနွင့္အစၥလာမ္သာသနာမွျကိုဆိုေန
ပါေျကာင္းေျပာလိုက္ပါရေစ။

Fbမွအညာသားျကီးbroေပးပို ့မႈကို
ျပန္လည္ျဖည့္ဆြက္တင္ျပပါသည္။

Moeyake
Allahအမိန္ ့နဲ႔ကမာၻဟာလည္ေနတရ္‎

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္
ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••အဘိဓမၼာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၂၃ စာပိုဒ္ (၄)ကိုၾကည့္ပါ။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ကဤသို႕ေဟာၾကား
ေတာ္မူေလသည္။

အ၀ီေႏၵယ် အပေမယ် ဧေကာ ဗုေဒၶါ၀ိပရီ နာမေတာ နတၱိ
အဓိပါယ္က အ၀ီေႏၵယ် အတုလံ
အပေမယ် အတုမရွိ ဧေကာ တစ္ဆူတည္းေသာဗုေဒၶါ၀ိပရီ အရွင္သည္ ( ထာ၀ရ အရွင္သည္ )
နာမေတာ းးး အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စားျခင္းေသာက္ျခင္း၊
ေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခား အျခား
နတၱိ းးးး ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

(ထာ၀ရ ဘုရားရွင္ ) ဆိုသည္မွာ အတုလံ၊ အတုမရွိ (ႏိႈင္းယွဥ္ ျပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်)ထိုတစ္ဆူတည္းေသာအရွင္
သည္အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ေသျခင္း၊စားျခင္းေသာက္ျခင္းေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခားေသာ(ဖန္ဆင္းခံလူမ်ားကဲ့သို႕ ) ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြတို႕့ဤျမတ္စြာဘုရားေဟာ
ၾကားခဲ့ေသာတရားကိုၾကည့္မည္ဆို
လွ်င္အိုနာေသျခင္းစားေသာက္ျခင္း ကာမတဏွာကင္းစင္ေသာအျခားျခားေသာကင္းစင္ေသာဘုရားရွင္သည္ မုခ်ဧကန္ရွိေနေခ်သည္ထိုသူမွာလူသါး
ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္။ေသျခင္းကင္းစင္ေသာထာ၀ရတည္ရွိေနေသာအရွင္ျဖစ္ေပ
မည္ထိုအရွင္သာအမွန္စင္စစ္ ခ၀ပ္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ အားထားရာ၊ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ေဂါတမလူသားျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလမ္းညႊန္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။

(သို႕ မဟုတ္ပါက ဤတရားသည္ မည္သည့္ အဓိပါယ္ေဆာင္ပါသနည္း)
ဟုေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ငါဘုရားကိုမကိုးကြယ္ၾက
နွင့္ ငါသည္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ မၾကာျမင့္မည္ငါသည္ရုပ္လည္း
ေပ်ာက္၊နာမ္ခႏၵာလည္းေပ်ာက္မည္
တည္း။ငါခ်န္ခဲ့ေသာငါ့တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ဆည္းကပ္ အားထားၾက။

ငါ့အား တ၇ားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့ေသာ”ငါ့ဘုရား ကိုသာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့ ´´ (သံႏၵယုတ္ကၡာဓမၼာနံနေမၼာေဟာတုက်မ္း )ဤတြင္ ငါ့ဘုရား ဟူသည္ မည္သူနည္း။ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေနေၾကာင္းလူသားအသီးသီးထံသို႕အေရာက္မဟာလူသားမ်ား၊တမန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ၀ဟီ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ား
ပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္တုပႏိႈင္းျပိဳင္၍ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အတုလံ၊ အတုမရွိေခ်။

တမန္ေတာ္အာဒမ္တမန္ေတာ္နူဟ္
္မိုးဇက္၊ေဂါတမ၊ေယရႈ၊မဟာ၀ီရ၊ခရစ္ရွနား၊နွင့္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ(မိုဟာမဒ္)စျကၤာ၀ဠာခပ္သိမ္း၏ဂရုဏါရွင္
صلي الله عليه وسلمတမန္ေတာ္
သူတို႕အေခၚအရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား )အားလံုးတို႕မွာလာျခင္းေကာင္းေသာ လူသားတမန္ေတာ္မ်ား၊ မဟာလူသားမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ေစတမန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ထိုလူသားဘုရားမ်ားမပြင့္ေပၚမွီတည္းကပင္တရားဆိုတာတည္ရွိေန
ေျကာင္း၊ထိုတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုတကိုယ္ရည္တကာယလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရေၾကာင္းကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္
ေခ်။ထိုတ၇ားသည္မည္သူ႕ထံမွလာပါသနည္း။မည္သူ႕ထံမွေတာင္းခံရပါသနည္း။(စဥ္းစားျကည့္ပါေတြးေခၚျကည့္)

ထိုတရားကို အလံုးစံု နားလည္ႏိုင္ရန္ သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကို မည္သူက ေပးသနည္း။ထိုတရားကို ရရွိေစရန္ မည္သူ၏အကူအညီလိုအပ္ပါသနည္း

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ထို
တရားႏွင့္သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္ပဥၥသိကၡနတ္သား၏အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။(ကဲြလဲြမႈလံုး၀မရိွပါ)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွာသံုးဆယ့္တစ္ဘံု
ေသာေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းလူ၊
နတ္၊ျဗဟၼာ အေပါင္းထက္ျမတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္းထိုအခ်ိန္ကဘုရားရွင္ မျဖစ္ေသးပဲဘု၇ားရွင္အျဖစ္သို့ေရာက္ရွိရန္က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနရေသာ သာမန္လူသာျဖစ္၍မိမိက်င့္စဥ္မွား
ယြင္းေနသည္ကိုမဆင္ျခင္မသံုးသပ္ တတ္ေသာေၾကာင့္မုခ်အကူညီယူခဲ့ရ
ေလသည္အျမင္မွန္ရျပီးမွသာဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္၏

တမန္ေတာ္ မိုဟာမဒ္၊မုိးဇက္၊ေယရႈႏွင့္ အျခားတမန္ေတာ္မ်ားသည္ထိုတရား
ႏွင့္သေဗညဳတၱညဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္
عليه السلامဂ်ိဗ္႐ာအီလ္
(ဖန္ဆင္းရွင္၏ေစတမန္နတ္သား)
၏ အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လူသားဟူသည္ ျမတ္ေသာ မဟာလူသားမ်ားအပါအ၀င္္ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိ၊ဖန္ဆင္းရွင္၏အမွီခိုလိုအပ္
ေၾကာင္းကၽြန္ုပ္တိုဆန္းစစ္သိႏိုင္
္ၾကေလသတည္း။

ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္သ်ွင္ျမတ္သခင္
သည္သာလ်ွင္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္
ေျကာင္းကမာၻမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
လက္ခံထားျပီးျဖစ္ရာမသိေသးေသာ
လူနည္းစုသိေစရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး

အလႅာဟ္သ်ွင္တပါးတည္းကိုသာခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္အစၥလာမ္သာသနာ၏အဓိကသစၥာတရားျဖစ္ျပီး

(ကုရ္အာန္(၅၁း၅၆)တြင္ထိုအသ်ွင္သည္သတၱ၀ါတို့အားအေျကာင္းမဲ႔ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ႔သည္မဟုပ္မိမိအားခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရန္ဖန္ဆင္းထါးေတာ္မူျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုပါရိွတယ္။ဒီေလာကကမာၻ
မွာလူသားတိုင္းအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္
ကိုသိတက္ဖို ့ရွာေဖြရန္တာ၀န္တရပ္
ပင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္တင္ျပအပ္ပါတရ္။

ထို ့ေျကာင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူတို ့၏လုပ္က်ံလီဆယ္ထားေသာ က်မ္းတုမ်ားျဖင္းဖဲြ႔စည္းထားေသာသာသနာမဟုပ္ေခ်။စစ္မွန္ေသာသာသနာပင္ျဖစ္ေျကာင္းအသိေပးတင္ျပအပ္ျခင္းနွင့္အစၥလာမ္သာသနာမွျကိုဆိုေန
ပါေျကာင္းေျပာလိုက္ပါရေစ။

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမတူလို႕မခြဲျခားနဲ႕၊က်ဴပ္တို႕လည္း တိုင္း ရင္း သား ျဖစ္ တယ္

လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Union Citizenship Act) အရလည္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ား ဆိုသည္ မွာ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား စသည့္ လူမ်ဴိးၾကီးမ်ား အျပင္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလမ်ား ကတည္းက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ နယ္ေျမအ၀န္းအ ၀ိုင္း တြင္း ေနထိုင္လာခဲ့သူမ်ား အားလုံး ဟာ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုထားတာ ဒီမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ၾကရမွာပါ။ 

ဒီေတာ့ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက စကားလံုးေတြလွည့္ပတ္ ျပီး မလိမ့္ တစ္ပတ္ လုပ္သြားသလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိး ဆိုတာ ” ဒီတိုင္းရင္းသား မ်ဴိးႏြယ္စုၾကီး ရွစ္ ခု ေခါင္းစဥ္ေအာက္ မွာ ႏွီးႏြယ္သူေတြကိုပဲ (တစ္နည္းအားျဖင့္) ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ မွာ တစ္ဖက္ သတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး အခုလက္ခံထားတဲ့ လူမ်ဴိး ၁၃၅ မ်ဴိးး ကို သာ ဆိုလိုတယ္ ” လို႕ သေဘာမ်ဴိး ျဖစ္ေနတဲ့ အယူအဆဟာ မွားယြင္းခြ်တ္ေခ်ာ္ ျပီး အဂတိတရား ေလးပါး မကင္း တဲ့ သေဘာတရားတစ္ခု သာ ျဖစ္တယ္ လို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ႏွစ္ ၆၀ နီးပါး စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးေတြ နဲ႕ မ်က္ေစ့အပိတ္ခံထားရသူ၊ ေၾကာက္စိတ္၀င္ေအာင္ ဘရိန္း၀ါ့ရွ္ အလုပ္ခံထားရသူ ရိုဟင္ဂ်ာ အပါအ၀င္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မ်ား မ်က္ေစ့ပြင့္ၾကပါေ စ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနရာကေန ေငါက္ေတာက္ထထိုင္ၾကပါေတာ့၊ မတ္တပ္ထရပ္ျပီး ခင္ဗ်ား တို႕ ေမြး ရာပါအခြင့္ အေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ သတၱိရွိ ႏိုးၾကားၾကပါေလာ့။

ဓာတ္ပံုကို D Myo Chit ထံမွ တစ္ဆင့္ ယူသံုးပါသည္။

၁၉၄၇ ၊ ၁၉၇၄၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ မ်ား ကို ႏိႈင္း ယွဥ္ေလ့ လာ ရန္

Link 1 >>>http://www.scribd.com/dobamaasiayone

Link 2 >>> http://goo.gl/EIoIPU

ၿဗိတိသွ်စုိးမွဳေအာက္ရခုိင္ၿပည္နယ္

၁၈၂၆ ခု ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ Mr. Charles Paton အစီရင္ခံစာ အရ တုိင္း ၿပည္ တာ ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ ခဲ႔ ေသာ မြတ္ ဆ လင္ အၾကီး အ ကဲ မ်ားရခုိင္ေဒသ ရွိမြတ္ ဆလင္မ္လူဦးေရအေၾကာင္း တစ္ ေစ႔ တစ္ ေစာင္း


ရခုိင္ၿပည္လူဦးေရ အေၾကာင္းေလ ႔လာ သုံးသပ္ရာတြင္ ရခုိင္ၿပည္ကုိ ၿဗိတိသွ် East India Company က (၁၈၂၄ ) ခုႏွစ္ တြင္ ပထမ အဂၤလိပ္ၿမန္မာ စစ္ပြဲ အၿပီး သိမ္းပုိက္ခဲ႔သည္။ East India Company ပုိင္နက္ ၿဖစ္လာခဲ႔ၿပီးေနာက္ ပုိင္း Mr. Charles Paton ရခုိင္ၿပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၿဖစ္လာခဲ႔သည္။
Mr. Charles Paton သည္ ရခုိင္ၿပည္နယ္အႏွံ႔ သြားေရာက္ ေလ႔ လာၿပီးေနာက္
ရခုိင္ၿပည္ ၏ ပထ၀ီ အေနအထား၊ သမုိင္း ၊ လူဦးေရ ၊ေဒသခံ တုိ႔၏ ဓေလ႔ထုံးစံ အေလ႔အထ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင္႔ ကုန္ထုတ္ လုပ္မွဳ စသည္ တုိ႔ကုိ အေသး စိတ္ေဖၚၿပထားသည္႔ Report (အစီရင္ခံစာ) တစ္ေစာင္ ကုိ ၁၈၂၆ ခု ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ရက္စြဲၿဖင္႔ ေရးသားၿပဳစုခဲ႔သည္။
အဆုိပါ အစီရင္ခံစာသည္ Documentary Evidence ၿဖစ္ၿပီးႏွစ္ဖက္ အၿငင္း ပြားစရာမရွိပါ။ ၎ အစီရင္ခံ စာမွာ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၃၆)မ်က္ႏွာ ပါရွိ သည္။ ၁၈၂၆ ခု ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ရက္စြဲၿဖင္႔ ေရး သားၿပဳ စုခဲ႔ေသာ ၎ Report (အစီရင္ခံစာ) အရ ထုိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) ထက္ မပုိ ေၾကာင္းေဖၚၿပ ထားသည္ေတြ႔ရ သည္။၎အစီရင္ခံ စာပါ အေၾကာင္း အရာကုိ ေအာက္တြင္ ဖတ္ရွဳ ေလ႔ လာနဳိင္ပါသည္။
Mr. Charles Paton ၏ Report (အစီရင္ခံစာ) စာမ်က္ႏွာ (၂၁) မွ (၃၅) ထိ Mr. Robertson က ကြ်န္းအုပ္(နယ္ေၿမေခါင္းေဆာင္) အၿဖစ္တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ႔ေသာ စာရင္းအေသးစိတ္ၿဖစ္တယ္။ အစီရင္ခံစာ ၏ စမ်က္ႏွာ (၂)တြင္ ရခုိင္ေဒသကုိ
ေၿမာက္ဦး မွ အပ က်န္ေဒသ ကုိ နယ္ေၿမ (၅၅) ခုအၿဖစ္ ပုိင္းၿခား သတ္မွတ္ၿပီး နယ္ေၿမတစ္ခုတြင္ ရြာေပါင္း (၂) ရြာမွ ရြာ(၆၀) ထိ ပါ၀င္ေၾကာင္းေရး သားထားသည္။
ၿမဳိ႕ေတာ္ ေၿမာက္ဦးကုိမူ ၿမဳိ႕သူၾကီးတစ္ဦးႏွင္႔ Acherung (အေရး၀န္) တစ္ဦးတုိ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ ေၾကာင္း ေရးသား ထားသည္။ က်န္နယ္ေၿမကုိ ကြ်န္အုပ္တုိ႔က ကြပ္ကဲသည္။
(၁)။ – Mr. Charles Paton ၏ Report (အစီရင္ခံစာ)၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၁) နယ္ေၿမ (၁)တြင္ ကြ်န္းအုပ္ တာ၀န္ ယူထားသူမွာ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသား Sheik Janoo ၿဖစ္ေၾကာင္းေဖၚၿပထားသည္။
(၂)။ – ၎ (အစီရင္ခံစာ) စာမ်က္ႏွာ (၂၂) တြင္ နယ္ေၿမ (၂) ၌ Lal Mohammad တုိ႔ကုိ Meeneaylong နယ္၏ကြ်န္း အုပ္ အၿဖစ္ခန္႔ ထားေၾကာင္း ႏွင္႔ ၎တုိ႔သည္ ရခုိင္ေဒသ၏ Thanadras (ရဲအရာ ရွိေဟာင္း မ်ား) ၿဖစ္ေၾကာင္းေဖဓၿပထားသည္။
(၃)။ – ၎ (အစီရင္ခံစာ) စာမ်က္ႏွာ (၂၃) တြင္ နယ္ေၿမ (၂၆) ၌ Ibrahim ကုိ ကြ်န္းအုပ္ ခန္႔ ထားေၾကာင္း ၎သည္ ရခုိင္ၿပည္ဖြား မြတ္ဆလင္ ၿဖစ္ေၾကာင္း
ေထာက္လွမ္းေရးဌာန ၌လည္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး တာ၀န္ေပး ထားေၾကာင္းေဖၚ
ၿပ ထားသည္။
(၄)။ – ၎ (အစီရင္ခံစာ) စာမ်က္ႏွာ (၂၄) တြင္ Sheik Soojah Kazee အား နယ္ေၿမ (၃၅ – ၃၆ – ၃၇) တုိ႔ ၌ကြ်န္းအုပ္ အၿဖစ္ခန္႔ထားေၾကာင္း ၎သည္ ရခုိင္ၿပည္ဖြားမြတ္ဆလင္တစ္ဦး (Arracan Mussalman) ၿဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ၿပည္ရွိ မြတ္ဆလင္ အားလုံး ၏ေခါင္းေဆာင္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏွင္င႔ ၿမန္မာ ဘုရင္လက္ထက္ ရခုိင္ၿပည္၏နယ္ေၿမ (၃ ပုံ ၁ ပုံ) အပုိင္စား အၿဖစ္ ရရွိ Add Mediaထားေၾကာင္း ေဖၚၿပ ထား ပါသည္။
(၅)။ – ၎ (အစီရင္ခံစာ) စာမ်က္ႏွာ (၂၆) တြင္ Sheik Soojah Acherung (အေရး၀န္) အားနယ္ေၿမ (၄၇) ၌ နယ္ေၿမ အၾကီး အကဲ အၿဖစ္ခန္႔ ထားေၾကာင္း၊ သူသည္ (Arrcan Mussalman) ရခုိင္ၿပည္ဖြား မြတ္ဆလင္ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမန္မာ ဘုရင္လက္ထက္တြင္ ၾကီးမားေသာေဒသကုိ အပုိင္ စားရ ခဲ႔ေၾကာင္းေဖၚၿပ ထား သည္။ထုိစာမ်က္ႏွာတြင္ပင္ Areer Allee ကုိနယ္ေၿမ (၄၈) ၌ ကြ်န္း အုပ္ ခန္႔ ထားေၾကာင္း၊ သူသည္ ၿမန္မာဘုရင္ လက္ထက္ Cox’s Bazar ထက္ေၿပး တိမ္းေရွာင္ခဲ႔ ၿပီး ယခု ရခုိင္ၿပည္သုိ႔ ၿပန္လည္ေရာက္ ရွိလာ သူၿဖစ္ေၾကာင္းေဖၚ ၿပထားသည္။
(၆)။ – ၎ (အစီရင္ခံစာ) စာမ်က္ႏွာ (၂၇) တြင္ Mohamed Haeef (ခ) Bong Naproo နယ္ေၿမ (၅၂) ကြ်န္အုပ္ ခန္႔ထားေၾကာင္း၊ ၎ သည္ Arracan Mussalman (ရခုိင္ၿပည္ဖြားမြတ္ဆလင္) တစ္ဦး ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏွင္႔ ၎သည္ ၿမန္မာဘုရင္လက္ ထက္တြင္ လူမ်ဳိး စုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ၿဖစ္ ေၾကာင္း ေဖၚၿပ ထားသည္။
(၇)။ – ထုိစာမ်က္ႏွာတြင္ပင္ Hassan Allee အားနယ္ေၿမ (၅၃)၌ ကြ်န္းအုပ္ ခန္႔ထားေၾကာင္း သူသည္ Arracan Mussalman (ရခုိင္ ၿပည္ ဖြားမြတ္ ဆလင္) တစ္ဦးၿဖစ္ေၾကာင္း ႏ်င္႔ ႆည္ ရခုိင္မင္း၏ ကုိယ္ရံေတာ္ တပ္မွဴး (Sword Bearer) ဓါးပုိင္ၾကီးၿဖစ္ ခဲ႔ေၾကာင္းေဖၚၿပထားသည္။
(၈)။ – တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ Shawayoo (ေခၚ) Sheik Umr Khutob အား နယ္ေၿမ (၅၄)၌ ကြ်န္းအုပ္ ခန္႔ ထားေၾကာင္း ၎သည္ Arracan Mussalman (ရခုိင္ၿပည္ ဖြားမြတ္ဆလင္) တစ္ဦးၿဖစ္ ေၾကာင္းႏွင္႔ ၿမန္မာ ဘုရင္ လက္ထက္ တြင္ Acherung (အေရး၀န္) တစ္ဦး ၿဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚၿပ ထား သည္။
(၉)။ – ထုိစာမ်က္ႏွာတြင္ Areer Allee (ေခၚ) Mong La (ေမာင္လွ) အားနယ္ေၿမ (၅၅) ၏ ကြ်န္းအုပ္ အၿဖစ္ ခန္႔ ထားေၾကာင္း၊၎သည္ Arracan Mussalman (ရခုိင္ၿပည္ဖြားမြတ္ဆလင္) တစ္ဦးၿဖစ္ ေၾကာင္း ႏွင္႔ၿမန္မာ ဘုရင္ လက္ထက္ တြင္ ရဲအရာရွိ တစ္ဦး ၿဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚၿပ ထား သည္။
(၁၀)။ – စာမ်က္ႏွာ (၃၀) တြင္ (ရမ္းၿဗဲ) Ramree ေဒသနယ္ေၿမ (၂၄) ၌ Ubidul Kareem ႏွင္႔ Napfroo တုိ႔ကုိကြ်န္း အုပ္ အၿဖစ္ ခန္႔ထားေၾကာင္း Ubidul Kareem သည္ နယ္ေၿမခံ Mussalman စာမ်က္ႏွာ (၃၀)တြင္ (ရမ္းၿဗဲ) Ramree ၿမဳိ႕၏ ရပ္ကြက္ (၁) ၌တစ္ ဦးၿဖစ္ေၾကာင္း ႏွင္႔ လူမ်ဳိးစု ေခါင္ေဆာင္ တစ္ဦးၿဖစ္ ေၾကာင္း
ေဖၚၿပထားသည္။
(၁၁)။ – စာမ်က္ႏွာ (၃၁)တြင္ (ရမ္းၿဗဲ) Ramree ၿမဳိ႕၏ ရပ္ကြက္ (၁) ၌ Namoochay အား တာ၀န္ခံ ခန္႔ ထားေၾကာင္း ထုိရပ္ကြက္ တြင္ Mussalman မ်ားအား အဓိက ေန ထုိင္ေစခဲ႔ေၾကာင္း ႏွင္႔ ထုိအတြက္ေၾကာင္း Mussalman ထဲမွ တာ၀န္ခံ ခန္႔ ထားေၾကာင္း ေဖၚၿပထားသည္။
(၁၂)။ – Mugh (ရခုိင္) အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔ Burmese (ဗမာ) အမ်ဳိးသားမ်ား ကုိလည္း ကြ်န္းအုပ္ ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ေဖၚၿပထားသည္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ကြ်န္အုပ္မ်ား ေဖၚၿပရာ၌ အသုံး အနဳန္း (၃) မ်ဳိး ကုိေတြ႔ရသည္။ Arracan Mug ( ရခုိင္ၿပည္ဖြား Mug လူမ်ဳိး) Ramoo Mug ( စစ္ တ ေကာင္းၿပည္ဖြား Mug လူမ်ဳိး) Remigrant Mug ( ရခုိင္ၿပည္ မွထြက္ေၿပးၿပီး ၿပန္၀င္ေရာက္ လာ သူ Mug လူမ်ဳိး) ဟူ၍ (၃) မ်ဳိးေဖၚၿပထားသည္။ ရခုိင္ လူမ်ဳိးကြ်န္းအုပ္မ်ားအနက္ Ramoo Mug (ရာမူးဖြား ရခုိင္) အမ်ားအၿပား ပါရွိ သည္ ကုိေတြ႔ရသည္။

See more: http://www.rvisiontv.com/charles-patons-a-short-report-on-arakan/

ဗုိးေတာ္ဘုရားလက္ေအာက္ခံရခုိင္ၿပည္ (4 photos)

ၿဗိတ္သွ် ေခတ္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း လက္ ထက္ လႊတ္ ေတာ္ အ မတ္ ။ က်မၼာ ေရး ဝန္ ၾကီး ေဟာင္း မစၥတာ ဆုလ္ တာန္ မုိ ဟာ မုဒ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမဳိ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ကေလးရပ္ကြက္ရွိ၊သိမ္ ၿဖဴ သင္း ခ်ဳိင္း ရဲ႕ ဟုိ မွာ ဖက္ အ ၿခမ္း မီ ရ ထါး သံ လမ္း ေဘး တြင္ၿမဳပ္ ခဲ႔တဲ႕ အုတ္ ဂူ တ ခု က စိတ္ ဝင္ စား စရာ မုိ႕ ဓါတ္ ပုံ ရုိက္ ခဲ႕ ပါ တယ္ ။ ဆန္ စက္ ပုိင္ သူ ေဌး ၊ ဘာသာ စကား ၁၁ မ်ဳိး ကုိ တတ္ ကြ်မ္း သူ ။ ၿဗိတ္သွ် ေခတ္ တ ေလ်ာက္ လုံး ပါ လီ မန္ အ တြင္း ဝန္ ။ လႊတ္ ေတာ္ အ မတ္ ။ ဗုိလိ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း လက္ ထက္ လႊတ္ ေတာ္ အ မတ္ ။ က်မၼာ ေရး ဝန္ ၿကီး ေဟာင္း မစၥတာ ဆုလ္တာန္ မုိဟာမုဒ္ၿဖစ္သည္။

Charles Paton’s a Short Report on Arakan အစီရင္ခံစာအရ

 
(၁)။ – မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္မတုိင္မီက ရခုိင္ဘုရင္လက္ထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားၿဖစ္ၿခင္း။
(၂)။ – မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္လက္ထက္၌ လယ္ကူလီအၿဖစ္၀င္လာသူမဟုတ္ၿခင္း။
(၃)အဂၤလိပ္လက္ထက္ မတုိင္မီကပင္ ၁၈၂၆ ခု Charles Paton’s Report အစီရင္ခံစာအရ မြတ္လင္လူဦးေရ (၃၀၀၀၀) ရွိေၾကာင္း အေထာက္ခုိင္လုံေၾကာင္း မၿငင္းနဳိင္ေသာ အေထာက္အထားၿဖစ္သည္။

အၿပည္႔အစုံဖတ္ရန္ လင္႔

 အၿပည္ အစုံဖတ္ရန္ လင္႔

ရခုိင္ပဋိပကၡႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပူးတြဲေနထုိင္ေရး၊ Rakhine Conflict & Co-existence

OICကဘဂါၤလီကုိရုိဟင္ဂ်ာၿပဳလုပ္ၿခင္းမဟုတ္၊သမုိင္း အေထာက္ အထားအရရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမူလကတည္း က တုိင္းရင္း သား အၿဖစ္ရပ္ တည္ခဲ႔ေၾကာင္း ရွင္း လင္း ခ်က္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တုိ႔ကုိ ေတြ႔ဆုံ တြင္ ေအာက္ပါစာပုိဒ္ တင္ၿပခဲ႔ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

 

OIC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ႐ုိဟင္ဂ်ာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ကုလသမဂၢထံ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တင္ျပသြားရန္ ရွိသည့္ အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလည္း OIC တင္ျပမည့္အေပၚ ကုလသမဂၢအား အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းတင္ျပသြားရန္ သမၼတက တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ခရစ္ ယာန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းအဖြဲ႕မွ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္ တာ သာဥာဏ္ က ေျပာၾကားသည္။

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Short History fact of Rohingya, ရုိဟင္ဂ်ာ သမုိင္းအက်ဥ္း

၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၃၄/၉၇(၃)ျဖင့္ “သာသနာေရာင္ ၀ါထြန္း ေစဖို႕စာအုပ္ကိုဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းေမာင္၊ ဦးစီးအရာရွိ (ပထမ တန္း) ျပန္ လည္ေန ရာ ခ်ထားေရးညႊန္ ၾကားေရးမွဴးရံုး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္စာအုပ္တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းအနီး သေဘာၤမ်ား ပ်က္ ခဲ့ သျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ သေဘာၤ သား မ်ား ထို စဥ္ အခါကပင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ရခိုင္ဘုရင္မဟာတုိင္စႏၵလက္ထက္ ေအဒီ၇၈၈-၈၁၀တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းအနီး သေဘာၤ မ်ားစြာပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ သေဘာၤသားမ်ားအား ရခိုင္ျပည္မ သို႕ပို႕ ကာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အတည္တက်ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏ ဟုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ရခုိင္ေဒသကို ျမန္မာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ရခုိင္ ေဒသရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အားလံုးကို ျမန္မာျပည္မရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား နည္းတူ ပသီ ကုလားဟု တရား၀င္သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ မွထုတ္ေ၀ ေသာ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္းႏွင့္ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ရာဇသတ္ေခၚေသာအမိန္႕ ေတာ္ျပန္တမ္းႀကီးစတုတၳပိုင္း၊ စာ(၂၅၄)။ေအဒီ၁၇၉၉ ခုႏွစ္ထုတ္သုေတသီ Francis Buchanan, M.D\A Comprative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire အမည္ရွိ စာအုပ္ မွာ ေအဒီ(၁၇၇၉) တြင္ အင္း၀၌ရံုးစိုက္ေသာ ၿဗိတိသွ်သံအဖြဲ႕၀င္ Francis Buchanan ကျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္း သားစကားမ်ားကို သုေတသနျပဳခဲ့ရာ အာရ္ကန္ေဒသ အတြင္းရွိ စကားမ်ား တြင္ Rosswan ႏွင့္ Rooinga (ရိုဟင္ဂ်ာ) စကားႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ေလ့ လာ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ထိုသုေတသနစာတမ္း၏ စာမ်က္ႏွာ (၄၃) တြင္ Mr. Rennell has been induced to make a country named Roshaum occupy part of his map ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ The Mahommedanssettled at Arkan, call the country Rovingaw, the Persians call it Rekan ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ (၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇)တို႕တြင္ the first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arkan ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးသားပါရွိၿပီး Rooinga စကား၊ Rossawan စကား၊ Banga စကားတို႕၏ ျခားနားခ်က္အျဖစ္ စကားလံုး(၅၀) ကိုဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားႏွင့္ ဘဂၤါစကား ကြာျခားခ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။

ယေန႕ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေျပာေသာ စကားကုိ ဘဂၤါလီစကားထင္ေယာင္ထင္မွား ရွိေသာ္ လည္း အမွန္မွာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေျပာေသာ စကားမွာ သမုိင္းတင္ ေ၀သာလီစကားပင္ျဖစ္ ပါသည္။

ေအဒီ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေ၀သည့္ The classic Journal Vol:4, By A-J Valpy ဆိုသူမွ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ထိုစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၃၄၈) ႏွင့္  (၅၃၅) တုိ႕တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားျခင္း တို႕ ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။*

ပထမ အဂၤလိပ္ -ျမန္မာစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ ရႏၱပုိစာခ်ဳပ္အရ အာရကန္ေဒသႏွင့္တနသၤာရေဒသကို အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီ သို႕လႊဲေပးခဲ့ရာMr.Charles Paton သည္ ၁၈၂၆ခုႏွစ္မွစ၍ ရခိုင္ေဒသ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ ခဲ့သည္။

အာရကန္ေဒသစစ္ေတြခရိုင္ တစ္ခုလံုး၏လူဦးေရသည္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ စာရင္း အရ Mughs 60%, Mussalman 30%, Burmese 10% ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အာရကန္္   ေဒသေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အေရးပိုင္ခန္႕ၿပီး က်န္ေလး ၀တီတြင္ ကၽြန္းအုပ္မ်ား ခန္႕အပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ရာ၊ ကၽြန္းအုပ္ရာထူးမ်ားတြင္ Arrancan Mussalman, Ramoo Mug, Arrancan Mug မ်ားအားခန္႕အပ္ ထားခဲ့ေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာအရ ဆိုလွ်င္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ArracanMussulman ဟုလည္းေကာင္း၊ ယခု ရခုိင္ ဆုိသူမ်ားအား Arracan Mug ဟုလည္းေကာင္း၊ ဗမာမ်ားအား Burmese ဟုလည္းေကာင္းတရား၀င္ ေခၚေ၀ၚသံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ အဆုိပါ အစီ ရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၄) တြင္အာရကန္ ေဒသဖြား Arracan Mussalman တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ Sheikh Soojah Kazee ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနယ္ေျမ အမွတ္(၃၅)၊ ၃၆) ႏွင့္(၃၇) တို႕တြင္ ကၽြန္းအုပ္ခန္႕ ထားေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ (၂၅-၉-၅၄)ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ျမန္မာ့ အသံလႊင့္ မိန္႕ခြန္း တစ္ရပ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ရာ၌ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မွာ ေန ထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႕ ၾကားခဲ့ပါသည္။(၃.၁၁.၅၉) ေန႕ ႏွင့္ (၄.၁၁.၅၉)ေန႕ တို႕ တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တုိ႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဘေဆြ မိန္႕ခြန္းတြင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊    ရွမ္း၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ကဲ့သို႕ပင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား သည္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ ၾကား ခဲ့ပါသည္။

(၄.၇.၆၁) တြင္ ေမယုခရိုင္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ ဒုတိယကာကြယ္ ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္ကိုယ္စားမိန္႕ ခြန္းေျပာၾကား ရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဒီခရိုင္ မွာေန ထိုင္တဲ့လူေတြ ကိုရိုဟင္ဂ်ာလို႕ေခၚပါတယ္။

ေမယုခရိုင္ကို ျပည္ေထာင္ စုထဲမွာရွိတဲ့ လူနည္းစုတစ္စုလိုဘဲသေဘာထား မယ္ဟု ရွင္းလင္းမိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေရတပ္အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းေဖ ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုသံုး ႏႈန္းမိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။ျမန္မာ့အသံမွ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ စကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္အစီအစဥ္တြင္ ရွမ္း၊ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ပအို႕၊ လားဟူ၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ကယားဘာသာတုိ႕ကိုထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာရိုဟင္ဂ်ာဘာသာအစီအ စဥ္ ကို(၁၅.၅.၆၁)မွစ၍(၁.၁၀.၆၅)ရက္ေန႕အထိထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။*

 

(၁၉၆၄)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ(၉)၊ စာ မ်က္ ႏွာ(၈၉) ႏွင့္ (၉၀)တြင္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ လူဦးေရ (၄)သိန္းေက်ာ္ (၅) သိန္း နီးပါး ရွိ၍ မ်ားေသာ   အားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တံငါ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြးၾကသည္။ လူမ်ားစု ၇၅% မွာရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္၍ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ခမြီးစေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ရွိၾကသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ၿဗိတိသွ် စြယ္စံု က်မ္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”Islamic Arakanese are known as Rohingyas, a name based on the historical name of the region, Rohang” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

တပ္မေတာ္ေခတ္ေရး စာေစာင္မ်ားအနက္ (၈.၈.၆၁) ေန႕ထုတ္ စာေစာင္ အတြဲ(၁၂)၊ အမွတ္(၉)တြင္ “ေပ်ာက္ေသာသူျပန္၍ ေတြ႕သည့္ပမာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားထု၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ ဆက္ေလ့လာ တင္ျပခ်က္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္းပါးကိုထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ေမယုနယ္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ဘူးသီးေတာင္၊   ေမာင္   ေတာနယ္ မ်ားတြင္ (၉၇%) သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾက၏ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အထက္ တန္းေက်ာင္းသံုး ျမန္မာ ပထ၀ီ၀င္ ဖတ္စာ(၁၉၇၈)ခုႏွစ္ ျပဌာန္း စာအုပ္၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း(စစ္ေတြလြင္ၿပင္ ေဒသ တ၀ုိက္ တနည္းအားၿဖင္႔ဘူး သီးေတာင္ႏွင့္   ေမာင္ေတာ   ေဒသအပါအ၀င္) လူမ်ိဳးမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္သက္ လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ပံုႏွိပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ   ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ထူေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ (၃-၁၂-၅၉)ရက္စြဲပါ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္-၁၃၃/၅၉ ျဖင့္ ”This is to certify that Rangoon University RohingyaStudents Association is one of the Registered Association of the University of Rangon for the Academic year 1959-1960 ” ဟူ၍ မွတ္ပံု တင္ ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္စြဲ ပါ စာအမွတ္- RG.7/60 ျဖင့္ ၁၉၆၀-၁၉၆၁ ခုႏွစ္အတြက္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္း သူ/ေက်ာင္းသားမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ကိုထပ္မံသက္တမ္းတိုး ခြင့္ရရွိ သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာအေခၚအေ၀ၚအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးႏႈင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကား တည္ရွိေနမႈကို (၁)ရခိုင္ဘုရင္မ်ားေခတ္ႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားေခတ္ (၂)အဂၤလိပ္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ေခတ္ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိေသာေခတ္ဟူ၍ ေခတ္သံုးေခတ္တြင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲအသိ အမွတ္ျပဳခဲ့ သည့္ သမိုင္းအေထာက္ အထား အခ်ိဳ႕ ကိုေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပ ထား သည့္ စာတမ္း ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ေခတ္သံုး ေခတ္တြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ပါကယေန႕ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ တိုင္းရင္း သားႏိုင္ငံသား မ်ား   ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ ရွားရွား ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ႏႈတ္ တစ္ရာစာတစ္လံုးဆိုသကဲ့သို႕ ႏႈတ္အားျဖင့္ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း၊ သမိုင္း ထိန္ခ်န္စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေသာ္လည္းသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား၊အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ေခတ္ အလိုက္ အစိုးရမ်ား၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ားအသိအမွတ္ျပဳခ်က္မ်ားကိုမႈ သမိုင္းလိမ္ဟု ျငင္းဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အျပင္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားသည္ ပင္ရင္းအေထာက္ အထား Primary Source ဟုသမိုင္းသုေတသီမ်ားက မွတ္ယူသည္မွာ အစဥ္အလာျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သမိုင္းကိုပင္မဆိုထားဘိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လြပ္ေရး ရရွိၿပီးေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမင္း မ်ား၏ အသိအမွတ္ ျပဳခ်က္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ သည့္စာအုပ္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းႏွင့္ ေက်ာက္စာမ်ားစသည့္ ပင္ရင္း အေထာက္အထားမ်ားကိုပင္ မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳ၍ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားမရွိ၊ ဘဂၤါလီသာရွိသည္၊ အဂၤလိပ္အစိုးရေခတ္မွစ၍ ၀င္ေရာက္ လာသူမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ေျပာ ဆိုသံုးႏႈန္းေနမႈ မ်ားသည္ အမွန္တရားကိုလက္ ကိုင္ ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ ေျပာဆိုစြပ္စြဲ မႈမ်ားျဖစ္၍ ဤစာတမ္းပါ အခ်က္ အလက္ မ်ား၊ ျဖစ္ ရန္မွန္မ်ား၊ သမိုင္းမွန္ မ်ား၊အစီရင္ခံစာမ်ားစသည့္ ပင္ရင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ စာအုပ္စာေပမွတ္ တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး မ်ား ေရွး ပေ၀သဏီ ကပင္ ျဖစ္ တည္ေန သည့္ အေထာက္အထားမ်ားေလ့လာပါက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ခိုး၀င္လာသူ လံုး၀မဟုတ္ ေၾကာင္းသိရွိႏိုင္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးဒီမိုကေရစီေခတ္မွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ အထိ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသား ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လ.၀.ကမွတ္တမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသား စာရင္းေခါင္း စဥ္   ေအာက္ တြင္ ရခိုင္စစ္တေကာင္းလူမ်ိဳးဟု လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း မည္သည့္မွတ္တမ္း မွတ္ရာတြင္မွ ရခိုင္ျပည္တြင္းေနမူစလင္မ်ားအား ဘဂၤါလီ ၿဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ တမ္း တင္ ခဲ့ဘူးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

အထက္ပါအတုိင္းခုိင္မာေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ ေခတ္ အဆက္ ဆက္ အစိုးရမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မ်ားရွိေနပါလွ်က္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္ မွန္ ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ ရိုဟင္ဂ်ာမရွိ၊ ဘဂၤါလီျဖစ္သည္ဟု မ်က္စိ မွိတ္ စြပ္စြဲေနျခင္းမွာ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစု တစ္ရပ္ကိုေရမ်ားေရႏိုင္ မီးမ်ား မီးႏုိင္ဆိုသလို ျမန္မာျပည္သူမ်ား အထင္အျမင္မွားေစလိုေသာ ဖန္တီးမႈဟု ရႈျမင္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

Documantary about Rohingya on World Refugees day! မွကမၻာ ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ တြင္ျပသ လိုက္တဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ား အ ေၾကာင္း

 

လင္႔ကုိ ကလိႏွိပ္၍ၾကည္႔ပါ။Please click link

https://www.facebook.com/photo.php?v=10200844934879709

တ႐ုက္ႏိုင္ငံNTD TV မွကမၻာဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ျပသလိုက္တဲ႔႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေၾကာင္းChinese channel NTD TV documantary about Rohingya on World Refugees day!Thousands of Rohingyas flee from Myanmar each year on rickety boats seeking refuge and jobs in Indonesia, Thailand and Malaysia, but the number has swelled since unrest last year.

After independence in 1948, Myanmar’s new rulers tried to limit citizenship to those whose roots in the country predated British rule.

A 1982 Citizenship Act excluded Rohingya from the country’s 135 recognized ethnic groups, denying them citizenship and rendering them stateless.

Bangladesh also disowns them and has refused to grant them refugee status since 1992.

The government puts their number at one-point-three-three-million in the country of 60-million people, and say one-point-zero-eight-million are in Rakhine State.

Only about 40-thousand have citizenship.

Myanmar’s transformation from global pariah to budding democracy once seemed remarkably smooth.

After nearly half a century of military dictatorship, the quasi-civilian government astonished the world by releasing dissidents, relaxing censorship and re-engaging with the West.

Then came the worst sectarian violence for decades.

Clashes between Rakhine Buddhists and stateless Rohingya Muslims in June and October 2012 killed at least 192 people and displaced 140-thousand.

Most of the dead and homeless were Muslims.

From October 2012 to March 2013, between the monsoons, about 25-thousand Rohingya left Myanmar on boats, according to new data from Arakan Project, a Rohingya advocacy group.

That was double the previous year, turning the Rakhine problem into a region-wide one.

While many in Myanmar deem the Rohingyas as immigrants from neighbouring Bangladesh, authorities in Dhaka do not recognise them as Bangladeshi.

Many Rohingyas have perished in the rickety boats they use to flee persecution in Myanmar.

Even for those who survive treacherous sea crossings their future in neighbouring countries like Bangladesh, Thailand and Malaysia is uncertain and plagued with poverty and violence.
http://ntdtv.org/en/news/world/middle-east-africa/2013-06-19/world-refugee-day-on-july-20.html