Category Archives: ဥပေဒ

၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိူင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ ခ်က္ မ်ား အက္ ဥပေဒ

ပုဒ္မ ၃ မွ ေကာက္နူတ္ခ်က္

၁။ မည္သူမဆို နိူင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးကို ျဖစ္ေစ ၊နိူင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ေစ နစ္နာရန္ အလို ့ဌာ –

(ကက) ပိတ္ပင္ထားေသာေနရာကို ခ်ဥ္းကပ္လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ျဖတ္ေက်ာ္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုအရပ္ အနီးအနားတြင္ ရွိေန လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုအရပ္ကို ၀င္ေရာက္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ။

(ခခ) ရန္သူတစ္ဦးအား တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ ၊သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ၊အသံုးက်ေစလိုသည့္ ၊အသံုးက်ေစမည့္ ၊ အသံုးက်ေစရန္ ၾကံရြယ္၍ ၊ရုပ္ပံု ၊ နယ္ပုံ ၊ မွတ္စု တစ္ခုခုကို ျပဳလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ။

(ဂဂ) ) ရန္သူတစ္ဦးအား တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ ၊သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ၊အသံုးက်ေစလိုသည့္ ၊အသံုးက်ေစမည့္ ၊ အသံုးက်ေစရန္ ၾကံရြယ္၍ ၊လ်ွိဳ ့၀ွက္ေသာ အမွဳထမ္းသံုး ၊ အရာထမ္းသံုး စကားကို ျဖစ္ေစ ၊စကား၀ွက္ကို ျဖစ္ေစ ၊ရုပ္ပံု ၊ နယ္ပံု ေရးသားခ်က္ ၊မွတ္စု ၊ အျခားစာတမ္း အမွတ္အသား သတင္း တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစရယူလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ စုေဆာင္းလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊အျခားသူ တစ္ဦးဦး အား သတင္းေပးလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုသူအား ေထာင္ ၃ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္နိူင္သည္ ။

ထို ့ျပင္ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္နက္တိုက္ ၊(ၾကည္း)(ေရ)(ေလ) တပ္တစ္ခုခုကို ထားရာေဒသ ၊၎ တပ္တစ္ခုခု၏ တပ္နယ္ တစ္ခုခု ၊
မိုင္း၊ မိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာေဒသ ၊ စက္ရုံ ၊ သေဘၤာက်င္း ၊စစ္စခန္းသေဘၤာ ၊ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စီးစီး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ထိုျပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊

(ၾကည္း)(ေရ)(ေလ) တပ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍အျခားနည္းျဖင့္ က်ဴးလြန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊လ်ွိဳ ့၀ွက္ေသာ အမွဳထမ္းသံုး ၊ အရာ ထမ္း သံုး စကား တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍က်ဴးလြန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္နိူင္သည္ ။

( နိူင္ငံေတာ္ ၏ လ်ွိဳ ့၀ွက္ခ်က္ ႏွင့္အစိုးရ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ၏ လ်ွိဳ ့၀ွက္ခ်က္ …မကြဲျပားေသးေသာ မီဒီယာ သမား မ်ားသို ့ ရည္ညႊန္းပါသည္ )

ကိုရဲမိုး

၂၀၁၄-သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခါ `ရိုဟင္ဂ်ာ´ မ ထည့္ ဘဲ`ရခိုင္ မြတ္ဆလင္´ ထည္႔ လွ်င္ အႏၱရာယ္ ႏွင္႔ ရင္ ဆုိင္ ရ လိမ္ မည္။

 

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခါ `ရိုဟင္ဂ်ာ´အျဖစ္ မထည့္ဘဲ`ရခိုင္မြတ္ဆလင္´လို႕ ျဖည့္ၾကဖို႕ စည္း ရံုးေန တယ္ လို႕ သိရ တယ္။ တကယ့္ အႏၱရာယ္ပါ.

 

`ရခိုင္မြတ္ဆလင္´လို႕ ျဖည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအျဖစ္သာ စာရင္း၀င္သြားမွာျဖစ္တဲ့

 

အတြက္ တနည္းအားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရစာရင္းကို depopulateျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပီး

 

လူအမ်ားစုကို ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားအဆင့္မွာ ထားႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနတာပါ။ ျမန္မာ

 

ၿပည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ရွိႏိုင္ေပမဲ့တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္နဲ႕ ရခိုင္မြတ္ဆလင္၊

 

ကမန္၊ ဘဂၤါလီ၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္စသျဖင့္ ထည့္ခ်င္ ရာ ေလ်ာက္ ထည့္မယ္ဆိုရင္ သန္းေခါင္

 

စာရင္းေနာက္ပိုင္းထြက္ လာမဲ့ လူဦးေရစာရင္းအရ `ရိုဟင္ဂ်ာ´ဆိုတာ လက္တစ္ဆုပ္စာပဲရွိ

 

တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္သြားရင္ ကိုယ့္ရဲ့ ဆံုးရံႈးေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

 

သား အခြင့္အေရးေတြ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရာမွာ အမ်ားၾကီးထိခိုက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို အထူး

 

သတိထားရပါလိမ့္မယ္။အသံတစ္သံတည္းထြက္ဖို႕အေရးၾကီးသလို၊စာရင္းျဖည့္တဲ့အခါစာလံုး

 

ေပါင္း ကအစ (အဂၤလိပ္လိုျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာလိုျဖစ္ေစ) တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားႏိုင္ဖို႕

 

လိုပါတယ္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ျဖည့္ရမဲ့အခ်က္ ၄၁ ခ်က္ရွိတဲ့ထဲက အခ်က္အလက္ (၃) ခုကိုပဲ ကြန္ပ်ဴတာ

 

စကင္ဖတ္ျပီး မွတ္တမ္းယူမွာျဖစ္ျပီး၊ အဲဒီအခ်က္(၃) ခ်က္ထဲမွာ`လူမ်ိဳး´ ပါ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

 

ဒီအခ်က္က ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးသလဲဆိုတာ စဥ္းစားမိၾကမယ္ထင္တယ္။

 

Via U U Mhaw Sayar

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အိမ္ ေထာင္ စု ေမး ခြန္း ပုံ စံ

ေအာက္္ပါလင္႔တြင္ ေမးခခြန္းႏွင္႔ အေၿဖ ေရးထားသည္ကုိ ဖတ္ၾကည္႔ပါ။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာ ေမး ခြန္း ႏွင္႔ အ ေၿဖ မ်ား

“ၿပာပံုဘဝႏွင့္သားေကာင္ဘဝသို႔တြန္းပို႔သည့္ဖြဲ႕စည္းပံု အ ေၿခ ခံ ဥ ပ ေဒ မ ၿဖစ္ ေစ ရန္ သံုး သပ္ အ ၾကံ ၿပဳ သည့္ စာ တမ္း” . . .

ဆင္ျဖဴေတာ္ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ဦးဖိုးလိႈင္(B.Sc H.G,R.L) တို႔ ေရးသားျပဳစုေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ   ျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့ လာသံုး သပ္ေရး     ပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔သည့္ ” ျပာပံု ဘဝႏွင့္ သားေကာင္ဘဝသို႔ တြန္းပို႔သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျဖစ္ေစရန္ သံုးသပ္ အၾကံျပဳ စာတမ္း”   ျဖစ္ပါသည္။
စာတမ္းတြင္
* လူနည္းစုအခြင့္အေရး (Minority Right) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရိွပါသလား။
* ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ား၏ မ်ိဳးေစ့ အစစ္အမွန္မ်ားလား
* မိစာၦ ဝါဒီတို႔၏ ေဆာင္ပုဒ္” ေျမမ်ိဳလွ်င္ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ လူမ်ိဳလ်င္ လူမ်ိဳး ေပ်ာက္မည္။”
* ဖ်ံက်သူမ်ား ေသြးခြဲထားသည္ ႏိုင္ငံသား (၆) မ်ိဳး ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသား(၃) မ်ိဳး၊
* လူမ်ားစု၏ ဆႏၵဆိုတိုင္း ဒီမိုကေရစီ မထင္နဲ႔ (ဝါဝါျမင္တိုင္း ေရႊမထင္နဲ႔)
* သမၼတမ်ား လက္ရိွရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရလွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါ။
* ႏိုင္ငံျခား ရငး္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လူမပါဘဲ ေငြႏွင့္ နည္းပညာသာ ဝင္လာမွာလား/
* ေကသရာဇာ ျခေသၤမင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ျမက္မစားပါ။ သိုိ႔ေသာ္ ျမက္စားရကိန္း ၾကံဳတတ္ ပါ သည္။
* ဆင္သည္ ျပထားေသာအစြယ္ျဖင့္ မစားပါ မဝါးပါ။
* ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား ႏို္င္ငံမဲ့မ်ား ကိစၥ။
* ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို သူခိုးဓားျပ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟု ေခၚပါသည္။
 File Size= 30.9 MB
Google Doc တြင္ ေဒါင္းလုပ္ယူရန္ =>http://goo.gl/tifRcI
Online တြင္ ဖတ္ရန္ =>http://www.scribd.com/doc/182363867/To-amend-2008-constitution-by-U-Phoe-Hlaing

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ၂ ခုကေျပာေသာ လူမ်ိဳးအမည္။

Genocide တြင္ အဆင့္၈ဆင့္ ရွိ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ဴး လြန္ ေသာ လူ မ်ဳိး တုန္း သတ္ ၿဖတ္ မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈမရွိ၊ ရွိခဲ့လွ်င္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကို ေတြ ့ရေတာ့မည္မဟုတ္ဟု အမ်ားက ေျပာၾကသည္။ Genocide မရွိေၾကာင္း ျငင္းေသာ္လည္း Genocide ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ သိသူရွားေပသည္။ Genocide တြင္ အဆင့္၈ဆင့္ ရွိသည္။

၎ အဆင့္၈ဆင့္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္လကၡဏာမ်ားကိုေတြ ့ႏိုင္သည္ဆိုတာ ေအာက္တြင္ သံုးသပ္ျပထားသည္။

1. Classification “မင္းတို ့” “ငါတို ့” စသျဖင့္ ခြဲျခားျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ႏွင့္လိုက္၍ ခြဲျခားတတ္သည္။ ဥပမာ “German” ႏွင့္ “Jew”၊ “Hutu” ႏွင့္ “Tutsi”  ခြဲျခားျခင္းျဖစ္သည္။ လကၡဏာ – မင္းတုိ ့ကုလားေတြ၊ ငါတို ့ဗမာေတြ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ေတြ ့ရွိရသည္။

2. Symbolization အေပၚယံ အသြင္အျပင္ အမွတ္အသားအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ နာဇီေခတ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကို ၎တို ့၏ ၀တ္စား ဆင္ယင္ပံုကိုၾကည့္၍ ခြဲျခားခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္ အ၀ါေရာင္ၾကယ္ တံဆိပ္ျဖင့္လဲ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ လကၡဏာ – မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကို မ်က္ႏွာေပါက္၊ မုတ္ဆိတ္၊ ၀တ္ရံုျဖဴ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကသည္။ ၇၈၆ဟူေသာ တံဆိပ္ျဖင့္လဲ ခြဲျခားၾကသည္။

3. Dehumanization အုပ္စုတစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခု၏ လူအျဖစ္ ရပ္တည္မႈ (humanity) ကို ျငင္းဆန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအုပ္စုအား တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းတတ္ၾကသည္။ သတင္း စာ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွလဲ ၀ါဒျဖန္ ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ခံရသူအုပ္စုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ လကၡဏာ – ဘုန္းၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ တရားေဟာရာ၌ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား တိရစာၧန္ မ်ားႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းၾကသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမ်ားမွလဲ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲခဲ့သည္။

4. Organization Genocide လုပ္ရန္အတြက္ အထူးအဖြဲ ့အစည္းတစ္ရပ္ကို ဖြဲ ့စည္းၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ (သို ့) အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ အကြက္ခ် ၾကံစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လကၡဏာ – စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားပံုရသည့္ ဘယ္ကမွန္းမသိေရာက္လာေသာ ေဒါသထြက္ေနသည့္ လူအုပ္ၾကီး၊

5. Polarization Genocide က်ဴးလြန္မည့္ အုပ္စုသည္ မီဒီယာအားကိုးျဖင့္ ၀ါဒျဖန္ ့ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုသည္ ၾကားေနလူမ်ား၊ ၎တို ့ကိုဆန္ ့က်င္သည့္ အစြန္းမေရာက္သူမ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ကိုလဲ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ လကၡဏာ – မြတ္စ္လင္မ္မေကာင္းေၾကာင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ၾကံခ်ဲ ့ထြင္၍ ျဖန္ ့ၾကသည္။ ၎တို ့ကိုေ၀ဖန္သည့္ ၾကားေနသူမ်ားကိုလဲ ကုလားေလာ္ဘီဟု ဆိုကာ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ UNHCR ကိုပင္ ဦးတည္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိသည္။

6. Preparation  အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ ၎တို ့၏ သားေကာင္အား အမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ ခြဲထုတ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမ်ဳိး ဘာသာ အမွတ္အသားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ၎အမွတ္အသားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ အေသအေပ်ာက္စာရင္းမ်ားလဲ ေတြ ့ရသည္။ ၎တို ့၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးလုယူတတ္ၾကသည္။ ထို ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား သပ္သပ္ခြဲ၍ ရြာအျပင္၊ ရပ္ကြက္အျပင္၊ camp မ်ားအတြင္း အစာငတ္ေစရန္ ထားတတ္သည္။ ယခုအဆင့္သည္ Genocide Emergency အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ ေၾကျငာရမည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ လကၡဏာ – စတစ္ကာ အမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္အိမ္မ်ားကို ခြဲျခားၾကသည္။ သံတြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ဘာသာေရးအလံပါ အသံုးျပဳမႈရွိလာသည့္အတြက္ အစိုးရပိုင္းကပါ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကို အဓိကထားတိုက္ခိုက္ၾကသည္။ အေသအေပ်ာက္မ်ားလဲ ရွိခဲ့သည္။ အိမ္မ်ား၊ ဆိုင္မ်ားအတြင္းမွ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခံရသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားလဲ ရွိသည္။ အိမ္ေျခဆံုးရႈံးသြားသည့္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ထားရွိသည္။ အေန အစား ဆင္းရဲမႈမ်ားလဲ ရွိသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈ ၾကန္ ့ၾကာေနသည္။

7. Extremination အျမစ္ပါမက်န္ ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္သည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကိုပင္ ခ်မ္းသာမေပး။ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ ၎တို ့သတ္ျဖတ္သည့္ လူမ်ားကို လူဟုမသတ္မွတ္တတ္ၾကေပ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ Genocide သည္ ခုခံရာမွ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ လက္စားေခ် တိုက္ခိုက္မႈအသြင္သို ့ ကူးေျပာင္းသြားတတ္သည္။ ဥပမာ Burundi ျဖစ္စဥ္ လကၡဏာ – အသက္ ၉ႏွစ္မွ ၉၀ေက်ာ္အထိ ကေလးသူငယ္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားပင္ ေသဆံုးသူစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ေသသည့္သူမ်ားကိုလဲ ကုလားေတြ ေသတာနည္းေသးဟု လူမဆန္သည့္ အေျပာအဆုိမ်ားကို ေတြ ့ရသည္။

8. Denial Genocide  ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ေတြ ့ရတတ္ေသာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အေလာင္းမ်ားကို ေျမက်င္းတူး၍ ျမဳပ္ႏွံၾကသည္။ မီးရႈိ ့၍ အေလာင္းေဖ်ာ

ျမန္မာႏိုင္ငံေလယာဥ္ အက္ဥပေဒအား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္ ျပင္ဆင္မည္

လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၉၃၄ခုႏွစ္ကျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေလယာဥ္အက္ဥပေဒအား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ သေဘာတူ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရံုးသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ ဒီဥပေဒကိုေခတ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြမႈျဖစ္ေစဖို႔ရာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IC-AO)ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္အရပါ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီးဌာန (DCA)မွလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရး မွဴး ေဒၚႏြယ္နီ၀င္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ုဳပ္ရံုးမွ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူ ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ DCA ၏ ထပ္မံျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အက္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပခဲ့ရာသမၼတ၏ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႕မွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒမွာ ေလယာဥ္လိုင္စင္ကိစၥ၊ ေလယာဥ္မွဴးေတြရဲ႕ လိုင္စင္ကိစၥ၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈကိစၥရပ္ေတြ၊ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေလဆိပ္ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္” ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေလယာဥ္အက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အစားထိုးျဖည့္စြက္ျခင္းကို ကိုးႀကိမ္တိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အၾကမ္းဖက္မႈသည္ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ထိခိုက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးကိုနီေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ”

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၀)ရက္ စေနေန႔ညက VOA ျမန္မာပိုင္း၏ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ တိုက္ရိုက္ေလလိႈင္းအစီအစဥ္အတြင္ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈဟာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္မွ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကိုလည္း ဖိတ္ၾကားေဆြးေႏြးေစခဲ့တာေၾကာင့္ ဦးကိုနီမွ လူသတ္မႈ၊ မီးရိႈ႕မႈ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားကို ရဲမ်ားအေနျဖင့္ အထက္အမိန္႔ ေတာင္းခံစရာမလိုဘဲ ခ်က္ျခင္း အေသပစ္သတ္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ ပုဒ္မ(၁ဝဝ)ကို ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၿပီး မိတၳီလာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကကိုင္တြယ္ပံုမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေရွ႕ေနဦးကိုနီ
`ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြကို ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္စီ အမိန္႔ခ်ခဲ့ေပမယ့္ လူသတ္ မီးရိႈ႕တဲ့သူေတြကိုေတာ့ အခုထိ တရားစြဲ အမိန္႔ခ်တာ လံုးဝမရွိဘူး။ ဒါကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ ဒုတိယံမိ ေဖာင္းေဘာေပါ့။´

`ေနာက္တစ္ခုက ေဘာ္စတြန္က ဗံုးခြဲသူလို႔ သံသယရွိတဲ့သူေတြကို ရဲေတြက ပိုက္စိတ္တိုက္ ရွာတဲ့အခါမွာ လူ႔အခြင့္အေရးထက္ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးက အေရးႀကီးတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မွေတာ့ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူရတာပဲ။ ဖမ္းဆီးဖို႔ဆိုတာလည္း တရားရံုးေတြက ဝရန္းေတြထုတ္၊ အဆင့္ဆင့္ နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီးမွ ဖိုက္တင္လုပ္ၾကတာ။ လူ႔အခြင့္အေရးက အေရးမႀကီးဘူး။ မိဖို႔ဆိုတာ လမ္းေၾကာင္းလြဲေအာင္ ေျပာေနတာပဲ။´

`ျမန္မာျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးကို နားခါးေနတဲ့ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကို ထပ္ၿပီး သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ဖို႔မ်ား စဥ္းစားေနရင္ တိုင္းျပည္ပါ ပ်က္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ နားလည္ေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူေတြရုန္းကန္ခဲ့တာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ပါ။ ေျပာခ်င္ရာေျပာ လူသတ္ခ်င္ရာသတ္လို႔ရၿပီ။ အားရပါးရ မုန္းလို႔ရၿပီလို႔ ထင္ေနရင္ လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကမာၻႀကီးက မ်က္စိမွိတ္ မထားဘူး။ အမ်ဳိးသားေရး အမ်ဳိးသားေရးဆိုတဲ့ အသံၾကားရင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ အပင္းသြင္းခဲ့တဲ့ အဆိပ္ေတြကို ျမင္ေယာင္မိတယ္။ အမ်ဳိးသားေရး သိပ္တက္ႂကြေနသူေတြ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို သိတယ္ေနာ္။ ဘာၿပီးရင္ ဘာလာမလဲ သိရင္ ၿပီးတာပဲ။´

`အခုေတာ့ ရဝမ္ဒါ လူသတ္ပြဲနဲ႔ ယူဂိုဆလားဗီးယားလူသတ္ပြဲ မွတ္တမ္းေတြ ျပန္ၾကည့္ေနတယ္။ မက္ရွက္တီးလို႔ေခၚတဲ့ ဓါးရွည္ေတြတဝင့္ဝင့္နဲ႔ တိရိစာၦန္စိတ္ဝင္ေနတဲ့ လူအုပ္ေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြေအာက္က အျပစ္မဲ့လူေတြ အတံုးအရံုး ေသေၾကၾကတယ္။ တိရိစာၦန္စိတ္ဝင္တဲ့သူဆီမွာ လူမ်ဳိးလည္း မရွိဘူး။ ဘာသာလည္း မရွိဘူး။ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္က ပိုဆိုးတာေပါ့။ လူမွ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ။´

မလြဲမေသြၿပန္လည္ေရးဆြဲရမည္႔ ၂၀၀၈- ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ႏွင္႔ ၁၉၈၂ – ခုႏွစ္ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒ

“ မလြဲမေသြျပန္လည္ေရးဆြဲရမည့္  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ ” Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ?????????????????????

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတ ာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား

ပုဒ္မ (၃၆၁)။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ပုဒ္မ (၃၆၂)။
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတို႔ကို ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေနၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ပုဒ္မ (၃၆၃)။
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာသာသနာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္။

ပုဒ္မ (၃၆၄)။
ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။
ထိုအျပဳ အမူမ်ိဳးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္သည္။